ff

 


«آگهی فراخوان شناسایی تأمین کنندگان جامبوبگ به شماره 17-1402»

شرکت پتروشیمی جم پیلن(سهامی عام) در نظر دارد تأمین 14000 تخته جامبوی یک تنی- 3150 تخته جامبوی 500 کیلویی  بدون لایه درونی و 1000 تخته جامبوی 500 کیلیویی با لایه درونی را از طریق فراخوان عمومی به تأمین کنندگان واجد شرایط واگذار نماید. لذا ازکلیه تأمین کنندگان واجد شرایط دعوت می شود نامه اعلام آمادگی خود به همراه رزومه  و شماره تماس(تلفن همراه) را تا روز چهارشنبه مورخه 1402/09/01 در تهران به نشانی- شهرک قدس بلوار فرحزادی بلوار ایوانک- خیابان شجریان شمالی جنب بانک تجارت پلاک 5 طبقه چهارم- واحد حراست تحویل نمایند.

 بدیهی است شرکت کنندگان در فراخوان عمومی پس از احراز شرایط لازم در ارزیابی اولیه ، می بایست با دریافت مشخصات فنی مد نظر این شرکت، نمونه های (حداقل یک تخته از هر جامبو) هر یک از جامبو های فوق الاشاره را جهت ارزیابی فنی به نشانی استان بوشهر عسلویه مجتمع پتروشیمی جم (الفین دهم)- انبار قطعات شرکت پتروشیمی جم پیلن(سهامی عام) ارائه نمایند. شرکت می تواند توسط بازرس خود با هماهنگی قبلی نسبت به بازدید از محل کارخانه تولیدی متقاضیان اقدام نماید.

عدم ارائه نمونه به منزله انصراف از شرکت در مناقصه تلقی می گردد و در صورت تأیید نمونه ارسالی، از تأمین کنندگان واجد شرایط و تأیید صلاحیت شده جهت دریافت اسناد مناقصه کتباً دعوت به عمل خواهد آمد.

 تذکر1: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده/ برندگان نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر2: شرکت پتروشیمی جم پیلن در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

                                                                                                                                          

   

                                                                         روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی جم پیلن (سهامی عام)

 

55

«آگهی تجدید مناقصه عمومی به شماره27/1-1402»

شرکت پتروشیمی جم پیلن (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به تأمین اقلام برق رسانی به فاز اول پروژه خالص سازی(کابل) مورد نیاز کارخانه خود واقع در عسلویه، مجتمع پتروشیمی جم مطابق با مشخصات و بر اساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.   

موضوع مناقصه: تأمین اقلام برق رسانی به فاز اول پروژه خالص سازی مورد نیاز کارخانه شرکت پتروشیمی جم پیلن.

الف: دریافت اسناد:

متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی در روزنامه با در دست داشتن معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر (معرفی نامه معتبر برای نمایندگان حقوقی) و فیش واریزی  به مبلغ 1/000/000 ریال به حساب شماره 2663130121 بانک تجارت شعبه پتروشیمی جم به نام شرکت پتروشیمی جم پیلن ، جهت خرید اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری روز              شنبه مورخ 1402/08/27 به نشانی : تهران- شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-خیابان شجریان شمالی-جنب بانک تجارت-پلاک 5 شرکت پتروشیمی جم پیلن طبقه اول-واحد  امور حقوقی و پیمانها مراجعه نمایند.

پ: مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:

تضمین شرکت در مناقصه، مبلغ  775/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز لازم و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ت: محل و مهلت تحویل پاکات پیشنهادی:

اسناد مناقصه بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل، امضاء و ممهور شود و حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1402/09/12 نسبت به تحویل پاکت ها در تهران به نشانی شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، خیابان شجریان شمالی ، پلاک  5 ، شرکت پتروشیمی جم پیلن طبقه چهارم - واحد حراست اقدام گردد.

تذکر1: به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تذکر2: سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

تذکر3: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر4: شرکت پتروشیمی جم پیلن در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

تذکر5: متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 7323774-0773 داخلی 310 تماس حاصل نمایند.

                                                    روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی جم پیلن(سهامی عام)

88

«آگهی تجدید مناقصه عمومی یک  مرحله ای 1/24-1402»

 

شرکت پتروشیمی جم پیلن(سهامی عام) در نظر دارد نسبت به خرید تجهیزات تیوبینگ و لاین کشی آزمایشگاه آنالیز گاز مورد نیاز کارخانه خود مطابق با مشخصات و بر اساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید.

ب: دریافت اسناد:

متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی در روزنامه با در دست داشتن معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر (معرفی نامه معتبر برای نمایندگان حقوقی) و فیش واریزی  به مبلغ 1/000/000 ریال به حساب شماره 2663130121 بانک تجارت شعبه پتروشیمی جم به نام شرکت پتروشیمی جم پیلن ، جهت خرید اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری روز              شنبه مورخ 1402/08/27 به نشانی : تهران- شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-خیابان شجریان شمالی-جنب بانک تجارت-پلاک 5 شرکت پتروشیمی جم پیلن طبقه اول-واحد  امور حقوقی و پیمانها مراجعه نمایند.

پ: مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:

تضمین شرکت در مناقصه، مبلغ 936/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز لازم و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ت: محل و مهلت تحویل پاکات پیشنهادی:

اسناد مناقصه بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل، امضاء و ممهور شود و حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1402/09/12 نسبت به تحویل پاکت ها در تهران به نشانی شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، خیابان شجریان شمالی ، پلاک  5 ، شرکت پتروشیمی جم پیلن طبقه چهارم - واحد حراست اقدام گردد.

تذکر1: به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تذکر2: سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

تذکر3: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر4: شرکت پتروشیمی جم پیلن در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

                                                                                                              

                                                                 روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی جم پیلن (سهامی عام)

87

«آگهی فراخوان شناسایی پیمانکاران عملیات اجرای پیوینگ انبارها و سرویس بهداشتی و حمام  به شماره 16-1402 »

 

شرکت پتروشیمی جم پیلن (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به انجام عملیات اجرای پیوینگ انبارها و سرویس بهداشتی و حمام به شرح ذیل توسط پیمانکاران دارای صلاحیت اقدام نماید.

1- عملیات اجرای پیوینگ در انبارها به متراژ 300 متر مربع در شرکت پتروشیمی جم پیلن.

2-عملیات اجرای سرویس بهداشتی و حمام جهت واحد بسته بندی در شرکت پتروشیمی جم پیلن.

3-عملیات اجرای تعمیرات سرویس بهداشتی رستوران مرکزی در شرکت پتروشیمی جم پیلن.

لذا از پیمانکاران متقاضی که توانایی انجام عملیات فوق الذکر را دارا می باشند دعوت می شود نامه اعلام آمادگی خود به همراه رزومه و همراه شماره تماس(تلفن همراه) را تا روز چهارشنبه مورخ  1402/08/10 در تهران به نشانی شهرک قدس بلوار فرحزادی بلوار ایوانک- خیابان شجریان شمالی جنب بانک تجارت پلاک 5 طبقه چهارم- واحد حراست و یا در عسلویه به نشانی: پتروشیمی جم (الفین دهم) -شرکت پتروشیمی جم پیلن- واحد حراست، تحویل نمایند.

پس از بررسی و ارزیابی لازم از نظر توانایی، از پیمانکاران واجد شرایط و تأیید صلاحیت شده جهت دریافت اسناد مناقصه کتباً دعوت به عمل خواهد آمد.

تذکر1: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر2: شرکت پتروشیمی جم پیلن در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار می باشد.

 

                                                        روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی جم پیلن (سهامی عام)

 

[]


تاریخ بروزرسانی : ۱ آبان ۱۴۰۲ ۰۸:۵۶

«آگهی مناقصه عمومی به شماره 1402-27 »

شرکت پتروشیمی جم پیلن (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به تامین اقلام برق رسانی به فاز اول پروژه خالص سازی مورد نیاز کارخانه خود واقع در عسلویه، مجتمع پتروشیمی جم مطابق با مشخصات و بر اساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.   

موضوع مناقصه: تامین اقلام برق رسانی به فاز اول پروژه خالص سازی مورد نیاز کارخانه شرکت پتروشیمی جم پیلن.

الف: دریافت اسناد:

متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی در روزنامه با ارائه معرفی نامه معتبر و فیش واریزی به مبلغ 1/000/000 ریال به حساب شماره 2663130121 بانک تجارت شعبه پتروشیمی جم ، جهت خرید اسناد مناقصه حداکثر تا ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 1402/07/30 به نشانی : تهران –  شهرک قدس - بلوار فرحزادی - بلوار ایوانک - خیابان شجریان شمالی - جنب بانک تجارت -پلاک 5 شرکت پتروشیمی جم پیلن طبقه اول - واحد امور حقوقی و پیمانها مراجعه نمایند.

پ: مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:

تضمین شرکت در مناقصه، مبلغ  775/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز لازم و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ت: محل و مهلت تحویل پاکات پیشنهادی:

اسناد مناقصه بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل، امضاء و ممهور شود و حداکثر تا ساعت 15 روزچهارشنبه مورخ 1402/08/10 نسبت به تحویل پاکت ها در تهران به نشانی شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، خیابان شجریان شمالی ، پلاک  5- شرکت پتروشیمی جم پیلن طبقه چهارم - واحد حراست اقدام گردد.

تذکر1: به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تذکر2: سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

تذکر3: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر4: شرکت پتروشیمی جم پیلن در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

 

                                                    روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی جم پیلن(سهامی عام)

 

lkj


تاریخ بروزرسانی : ۱۸ مهر ۱۴۰۲ ۱۰:۵۵

«آگهی مناقصه عمومی یک  مرحله ای 24-1402»

 

شرکت پتروشیمی جم پیلن(سهامی عام) در نظر دارد نسبت به خرید تجهیزات تیوبینگ و لاین کشی آزمایشگاه آنالیز گاز مورد نیاز کارخانه خود مطابق با مشخصات و بر اساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید.

ب: دریافت اسناد:

متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی در روزنامه با در دست داشتن معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر (معرفی نامه معتبر برای نمایندگان حقوقی) و فیش واریزی  به مبلغ 1/000/000 ریال به حساب شماره 2663130121 بانک تجارت شعبه پتروشیمی جم به نام شرکت پتروشیمی جم پیلن ، جهت خرید اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری روز              چهارشنبه مورخ 1402/07/26 به نشانی : تهران- شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-خیابان شجریان شمالی-جنب بانک تجارت-پلاک 5 شرکت پتروشیمی جم پیلن طبقه اول-واحد  امور حقوقی و پیمانها مراجعه نمایند.

پ: مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:

تضمین شرکت در مناقصه، مبلغ 936/000/000ریال به صورت ضمانت نامه بانکی از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز لازم و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ت: محل و مهلت تحویل پاکات پیشنهادی:

اسناد مناقصه بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل، امضاء و ممهور شود و حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1402/08/09 نسبت به تحویل پاکت ها در تهران به نشانی شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، خیابان شجریان شمالی ، پلاک  5 ، شرکت پتروشیمی جم پیلن طبقه چهارم - واحد حراست اقدام گردد.

تذکر1: به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تذکر2: سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

تذکر3: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر4: شرکت پتروشیمی جم پیلن در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

                                                                                                              

                                                                 روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی جم پیلن (سهامی عام)

 

nn

«آگهی فراخوان شناسایی تأمین کنندگان لیفتراک به شماره 15-1402 »

 

شرکت پتروشیمی جم پیلن (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به خرید تعداد 10 دستگاه لیفتراک به شرح ذیل که همگی مناسب آب و هوای گرم و شرجی و خاص منطقه عسلویه باشد از تأمین کنندگان دارای صلاحیت اقدام نماید.

مشخصات کالا

تعداد

لیفتراک 3 تن دیزلی مجهز به SIDE SHIFTER مدل دکل سه تیکه کانتینر رو با بالابری حداقل 4.5  متر(MAST:3 STAGE) طول شاخک 120 سانتی متر لاستیک توپر با کابین و کولردار

10

لذا از شرکت های متقاضی که توانایی تأمین لیفتراک را دارا می باشند دعوت می شود نامه اعلام آمادگی خود به همراه رزومه و مشخصات فنی لیفتراک هایی که قادر به تأمین آنها می باشند را به همراه شماره تماس(تلفن همراه) تا روز       سه شنبه مورخ  1402/06/21 در تهران به نشانی شهرک قدس بلوار فرحزادی بلوار ایوانک- خیابان شجریان شمالی جنب بانک تجارت پلاک 5 طبقه چهارم- واحد حراست تحویل نمایند.

پس از بررسی و ارزیابی لازم از نظر توانایی، از تأمین کنندگان واجد شرایط و تأیید صلاحیت شده جهت دریافت اسناد مناقصه کتباً دعوت به عمل خواهد آمد.

تذکر1: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر2: شرکت پتروشیمی جم پیلن در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار می باشد.

                                                        روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی جم پیلن (سهامی عام)

 

542


تاریخ بروزرسانی : ۴ شهریور ۱۴۰۲ ۱۰:۵۸

«آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 1402-20 »

شرکت پتروشیمی جم پیلن (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به خرید تجهیزات سیستم توزین سیلوهای مورد نیاز کارخانه خود واقع در عسلویه، مجتمع پتروشیمی جم مطابق با مشخصات و بر اساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید.   

موضوع مناقصه: خرید تجهیزات سیستم توزین سیلوهای مورد نیاز کارخانه شرکت پتروشیمی جم پیلن.

الف: مشخصات اقلام و تجهیزات مورد نیاز:

اقلام و تجهیزات مورد نیاز شامل لودسل، ترانسمیتر وزن، مونتینگ کیت، جانکشن باکس، کابل و CONSTRAINER ساخت کمپانی Minebea Intec (Sartorius) آلمان طبق مشخصات فنی مندرج در شرح درخواست خرید می باشد.

ب: دریافت اسناد:

متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی در روزنامه با ارائه معرفی نامه معتبر و فیش واریزی به مبلغ1/000/000 ریال به حساب شماره 2663130121 بانک تجارت شعبه پتروشیمی جم ، جهت خرید اسناد مناقصه حداکثر تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 1402/06/11 به نشانی : تهران –  شهرک قدس - بلوار فرحزادی - بلوار ایوانک - خیابان شجریان شمالی - جنب بانک تجارت -پلاک 5 شرکت پتروشیمی جم پیلن طبقه اول - واحد امور حقوقی و پیمانها مراجعه نمایند.

پ: مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:

تضمین شرکت در مناقصه، مبلغ  1/100/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز لازم و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ت: محل و مهلت تحویل پاکات پیشنهادی:

اسناد مناقصه بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل، امضاء و ممهور شود و حداکثر تا ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 1402/06/27 نسبت به تحویل پاکت ها در تهران به نشانی شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، خیابان شجریان شمالی ، پلاک  5- شرکت پتروشیمی جم پیلن طبقه چهارم - واحد حراست اقدام گردد.

تذکر1: به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تذکر2: سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

تذکر3: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر4: شرکت پتروشیمی جم پیلن در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

                                                    روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی جم پیلن(سهامی عام)

 

44

«آگهی فراخوان شناسایی تأمین کنندگان قطعات و تجهیزات برند DAVID BROWN به شماره 14-1402»

شرکت پتروشیمی جم‌پیلن (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به شناسایی تأمین کنندگان قطعات و تجهیزات برند

 DAVID BROWN به شرح جدول ذیل اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص واجد شرایط دعوت می شود نامه اعلام آمادگی خود به همراه مدارک خواسته شده شامل 1- رزومه معتبر در خصوص تأمین پمپ david brown ( حداکثر 2 رزومه) 2- تجربه تأمین  پمپ های مشابه  تحریمی از برندهای sulzer/maag 3- ارائه گارانتی های لازم در خصوص قطعات تأمین شده 4- حسن انجام کار و رضایتمندی کارفرماهای قبلی 5-توانایی شناسایی قطعات با توجه به کدهای موجود تجهیز بدون باز کردن تجهیز و همچنین درج شماره تماس(تلفن همراه) را تا روز چهارشنبه مورخ 1402/05/18 در تهران به نشانی شهرک قدس بلوار فرحزادی بلوار ایوانک- خیابان شجریان شمالی جنب بانک تجارت پلاک 5 طبقه چهارم- واحد حراست تحویل نمایند.

پس از بررسی و ارزیابی لازم از نظر توانایی، از تأمین کنندگان واجد شرایط و تأیید صلاحیت شده که حداقل امتیاز مرحله ارزیابی کیفی را به دست آورند جهت دریافت اسناد مناقصه کتباً دعوت به عمل خواهد آمد.

تذکر1: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر2: شرکت پتروشیمی جم‌پیلن در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

             

                                                                                   روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی جم‌پیلن (سهامی عام)

 

502


تاریخ بروزرسانی : ۲ اَمرداد ۱۴۰۲ ۱۰:۳۵

«آگهی فراخوان شناسایی تأمین کنندگان قطعات گیربکس برند RENK به شماره 12-1402»

شرکت پتروشیمی جم پیلن (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به شناسایی تأمین کنندگان قطعات گیربکس برند RENK اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص واجد شرایط دعوت می شود نامه اعلام آمادگی خود به همراه مدارک خواسته شده شامل 1- اسناد و مدارک شرکت2- سوابق کاری 3- اطلاعات کادر فنی (کلی) 4- رزومه و شرح فعالیت ها و سایر مدارک 5-توانایی شناسایی قطعات از روی کدهای سازنده اصلی(RENK) و شرح قطعه و همچنین درج شماره تماس(تلفن همراه) را تا روز سه شنبه مورخ 1402/05/17 در تهران به نشانی شهرک قدس بلوار فرحزادی بلوار ایوانک- خیابان شجریان شمالی جنب بانک تجارت پلاک 5 طبقه چهارم- واحد حراست تحویل نمایند.ضمناً تأمین کنندگان می توانند جهت اخذ مشخصات کالا تا قبل از تاریخ فوق الذکر به نشانی اشاره شده طبقه دوم واحد امور حقوقی و پیمانها مراجعه نمایند.

پس از بررسی و ارزیابی لازم از نظر توانایی، از تأمین کنندگان واجد شرایط و تأیید صلاحیت شده که حداقل امتیاز مرحله ارزیابی کیفی را به دست آورند جهت دریافت اسناد مناقصه کتباً دعوت به عمل خواهد آمد.

تذکر1: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر2: شرکت پتروشیمی جم پیلن در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

             

                                              روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی جم پیلن (سهامی عام)

336


تاریخ بروزرسانی : ۲۶ تیر ۱۴۰۲ ۱۲:۲۲

« آگهی مزایده عمومی خودرو به شماره 11-1402 »

شرکت پتروشیمی جم پیلن (سهامی عام) در نظر دارد یک دستگاه خودرو مگان 2000 (رنگ مشکی، دنده اتومات- مدل 1391)  و یک دستگاه هوندا آکورد( رنگ سفید- دنده اتومات مدل 2014)مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت بعمل می آید به منظور خرید اسناد مزایده پس از واریز مبلغ 1/000/000 ریال به حساب جاری 2663130121 بانک تجارت شعبه پتروشیمی جم به نام شرکت پتروشیمی جم پیلن به همراه معرفی نامه و کارت ملی، از تاریخ انتشار آگهی لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1402/04/27 جهت دریافت اسناد مزایده مربوط به خودروهای فوق الذکر به نشانی : عسلویه- مجتمع پتروشیمی جم(الفین دهم)- شرکت پتروشیمی جم پیلن واحد امور حقوقی و پیمانها مراجعه نمایند.

سپرده شرکت در مزایده جهت خودرو مگان مبلغ 800/000/000 ریال و جهت خودرو هوندا آکورد مبلغ 2/000/000/000 ریال به صورت وجه واریزی به حساب شماره 218270522 بانک تجارت شعبه فلامک شمالی  می باشد.(ارائه چک به عنوان تضمین مورد قبول نمی باشد)

تذکر1: هزینه انتشار این آگهی و کارشناسی رسمی دادگستری بر عهده برنده نهایی مزایده خواهد بود.

تذکر2: شرکت پتروشیمی جم پیلن در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مزایده بدون ذکر دلیل مختار است.

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی جم پیلن(سهامی عام) 

 

-29


تاریخ بروزرسانی : ۱۹ تیر ۱۴۰۲ ۱۱:۵۲

« آگهی فراخوان شناسایی تأمین کننده الکتروموتور KW 300 برند ANSALDO به شماره 10-1402»

شرکت پتروشیمی جم پیلن (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به شناسایی تأمین کنندگان الکتروموتور KW 300 برند ANSALDO

به شرح جدول زیر اقدام نماید. لذا ازکلیه اشخاص واجد شرایط دعوت می شود نامه اعلام آمادگی خود به همراه مدارک خواسته شده شامل 1- سوابق قراردادهای اجرایی مرتبط با موضوع فراخوان در ده سال گذشته 2- سوابق حسن انجام کار 3- ارزیابی توان مالی و اعتباری 4- ارزیابی توان فنی و برنامه ریزی تأمین کنندگان 5- ارزیابی توان تجهیزاتی تأمین کننده 6- ارزیابی کفایت کارکنان کلیدی تأمین کننده و همچنین درج شماره تماس(تلفن همراه) را تا روز چهارشنبه مورخ 1402/04/21 در تهران به نشانی شهرک قدس بلوار فرحزادی بلوار ایوانک- خیابان فلامک(شجریان) شمالی جنب بانک تجارت پلاک 5 طبقه چهارم- واحد حراست تحویل نمایند.

پس از بررسی و ارزیابی لازم از نظر توانایی، از تأمین کنندگان واجد شرایط و تأیید صلاحیت شده که حداقل امتیاز مرحله ارزیابی کیفی را به دست آورند جهت دریافت اسناد مناقصه کتباً دعوت به عمل خواهد آمد.

تذکر1: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر2: شرکت پتروشیمی جم پیلن در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

 

30000

                    

                                                      روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی جم پیلن (سهامی عام)

 

300;


تاریخ بروزرسانی : ۷ تیر ۱۴۰۲ ۱۰:۰۳

« آگهی فراخوان شناسایی تأمین کننده الکتروموتور KW 200 برند ASIROBICON به شماره 11-1402»

شرکت پتروشیمی جم پیلن (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به شناسایی تأمین کنندگان الکتروموتور KW 200 برند ASIROBICON

به شرح جدول زیر اقدام نماید. لذا ازکلیه اشخاص واجد شرایط دعوت می شود نامه اعلام آمادگی خود به همراه مدارک خواسته شده شامل 1- سوابق قراردادهای اجرایی مرتبط با موضوع فراخوان در ده سال گذشته 2- سوابق حسن انجام کار 3- ارزیابی توان مالی و اعتباری 4- ارزیابی توان فنی و برنامه ریزی تأمین کنندگان 5- ارزیابی توان تجهیزاتی تأمین کننده 6- ارزیابی کفایت کارکنان کلیدی تأمین کننده و همچنین درج شماره تماس(تلفن همراه) را تا روز سه شنبه مورخ 1402

 

/04/20 در تهران به نشانی شهرک قدس بلوار فرحزادی بلوار ایوانک- خیابان فلامک(شجریان) شمالی جنب بانک تجارت پلاک 5 طبقه چهارم- واحد حراست تحویل نمایند.

پس از بررسی و ارزیابی لازم از نظر توانایی، از تأمین کنندگان واجد شرایط و تأیید صلاحیت شده که حداقل امتیاز مرحله ارزیابی کیفی را به دست آورند جهت دریافت اسناد مناقصه کتباً دعوت به عمل خواهد آمد.

تذکر1: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر2: شرکت پتروشیمی جم پیلن در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

                    k

                                                                     

                                                      روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی جم پیلن (سهامی عام)

1402.11


تاریخ بروزرسانی : ۶ تیر ۱۴۰۲ ۱۱:۲۳

« آگهی فراخوان شناسایی تأمین کننده قطعه  ACTUATOR  برند SLB به شماره 12-1402»

شرکت پتروشیمی جم پیلن (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به شناسایی تأمین کنندگان قطعه ACTUATOR  برند SLB به شرح زیر اقدام نماید. لذا ازکلیه اشخاص واجد شرایط دعوت می شود نامه اعلام آمادگی خود به همراه مدارک خواسته شده شامل 1- سوابق قراردادهای اجرایی مرتبط با موضوع فراخوان در ده سال گذشته 2- سوابق حسن انجام کار 3- ارزیابی توان مالی و اعتباری 4- ارزیابی توان فنی و برنامه ریزی تأمین کنندگان 5- ارزیابی توان تجهیزاتی تأمین کننده 6- ارزیابی کفایت کارکنان کلیدی تأمین کننده و همچنین درج شماره تماس(تلفن همراه) را تا روز یکشنبه مورخ 1402/04/18 در تهران به نشانی شهرک قدس بلوار فرحزادی بلوار ایوانک- خیابان فلامک(شجریان) شمالی جنب بانک تجارت پلاک 5 طبقه چهارم- واحد حراست تحویل نمایند.

پس از بررسی و ارزیابی لازم از نظر توانایی، از تأمین کنندگان واجد شرایط و تأیید صلاحیت شده که حداقل امتیاز مرحله ارزیابی کیفی را به دست آورند جهت دریافت اسناد مناقصه کتباً دعوت به عمل خواهد آمد.

تذکر1: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر2: شرکت پتروشیمی جم پیلن در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

 

                     PNEUMATIC ACTUATOR DOUBLE ACTING SIZE 76DA MODEL: LIN280 OR EQUAL

FOR HP-STEAM VALVE 8 INCH CLASS 600 RF MODEL: 86-41415 MAX DP=50BARG

WITH AIR DISTRIBUTER, POSITION SWITCH COMPLETE ASSEMBLY APPROVAL: SIL3/ESD

TVENDOR:SLB

                                                                     

                                                      روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی جم پیلن (سهامی عام)

012


تاریخ بروزرسانی : ۵ تیر ۱۴۰۲ ۰۹:۱۴

« آگهی فراخوان شناسایی سازندگان تجهیزات و قطعات(مکانیک ثابت) به شماره 09-1402»

شرکت پتروشیمی جم پیلن (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به شناسایی سازندگان تجهیزات و قطعات مکانیک ثابت به شرح جدول زیر اقدام نماید. لذا ازکلیه اشخاص واجد شرایط دعوت می شود نامه اعلام آمادگی خود به همراه مدارک خواسته شده شامل 1- اسناد و مدارک شرکت2- سوابق کاری 3- اطلاعات تجهیزات کارگاهی 4- اطلاعات کادر فنی (کلی) 5- رزومه و شرح فعالیت ها و سایر مدارک و همچنین درج شماره تماس(تلفن همراه) را تا روز شنبه مورخ 1402/04/31 در تهران به نشانی شهرک قدس بلوار فرحزادی بلوار ایوانک- خیابان فلامک(شجریان) شمالی جنب بانک تجارت پلاک 5 طبقه چهارم- واحد حراست تحویل نمایند.

پس از بررسی و ارزیابی لازم از نظر توانایی، از سازندگان واجد شرایط و تأیید صلاحیت شده که حداقل امتیاز مرحله ارزیابی کیفی را به دست آورند جهت دریافت اسناد مناقصه کتباً دعوت به عمل خواهد آمد.

تذکر1: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر2: شرکت پتروشیمی جم پیلن در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

تذکر3: متقاضیان می بایست اسامی تأمین کنندگان اصلی که قادر به تأمین هر کدام از تجهیزات جدول زیر می باشند را بر روی پاکت ارسالی قید نمایند و از ارسال پاکت جداگانه برای هر تأمین کننده جداً خودداری شود.

ردیف

نوع تجهیز

تایپ تجهیز

وندور اصلی

1

HAND VALVE

 BALL CHECK VALVE/GATE VALVE/GLOBE VALVE

BONNEY FORGE

2

HAND VALVE

BALL VALVE/GLOBE VALVE/GATE VALVE/SWING CHECK VALVE

G.FIORI

3

CONTROL/HAND VALVE

LINNER FOR BUTTERFLY VALVE

GHIBSON

4

CONTROL/HAND VALVE

LINNER FOR BUTTERFLY VALVE

INTER APP

5

CONTROL/HAND VALVE

LINNER FOR BUTTERFLY VALVE

EURO VALVE

6

CONTROL/HAND VALVE

LINNER FOR BUTTERFLY VALVE

ORTON

7

VIBRATING SCREEN

SCREEN FILTER

JOST

8

VIBRATING SCREEN

INESPECTION HOLE CAP

JOST

9

VIBRATING SCREEN

RUBBER FLEXIBLE COLLAR

JOST

10

FILTER

CARTRIDGE FILTER

PTI Bea

11

FILTER

BAG FILTER

HOSCON

12

FILTER

BAG FILTER

ZEPPELIN PLAST TECH

13

FILTER

CARTRIDGE FILTER

AEROMECCANICA

14

FILTER

BAG FILTER

AEROMECCANICA

15

FILTER

CARTRIDGE FILTER

ZEPPELIN PLAST TECH

16

EXPANSION JOINT

NON METAL EXPANSION JOINT

ALFLEX

17

EXPANSION JOINT

METAL EXPANSION JOINT

STEEL FLEX

18

PLATE TYPE EXCHANGER

GASKET&PLATE

TRANTER SWEP

19

PLATE TYPE EXCHANGER

GASKET&PLATE

API SCHMIDT

20

SHELL & TUBE EXCHANGER

DOUBLE JACKETED GASKET

GENERAL

21

FLXIBLE CONNECTION

HOSE CONNECTION

GENERAL

22

FLXIBLE COLLAR

COLLAR

GENERAL

23

PIPING & EQUIPMENT

STUD BOLT/SCREW/MACHIN BOLT/U-BOLT/EXP. BOLT

GENERAL

24

PIPING & EQUIPMENT

FLAT RING GASKET/SPIRAL WOUND GASKET

GENERAL

                                        

                                                      روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی جم پیلن (سهامی عام)

09


تاریخ بروزرسانی : ۴ تیر ۱۴۰۲ ۱۳:۴۱

« آگهی فراخوان شناسایی سازندگان تجهیزات و قطعات(مکانیک دوار) به شماره 08-1402»

شرکت پتروشیمی جم پیلن (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به شناسایی سازندگان تجهیزات و قطعات مکانیک دوار به شرح جدول زیر اقدام نماید. لذا ازکلیه اشخاص واجد شرایط دعوت می شود نامه اعلام آمادگی خود به همراه مدارک خواسته شده شامل 1- اسناد و مدارک شرکت2- سوابق کاری 3- اطلاعات تجهیزات کارگاهی 4- اطلاعات کادر فنی (کلی) 5- رزومه و شرح فعالیت ها و سایر مدارک و همچنین درج شماره تماس(تلفن همراه) را تا روز شنبه مورخ 1402/04/31 در تهران به نشانی شهرک قدس بلوار فرحزادی بلوار ایوانک- خیابان فلامک(شجریان) شمالی جنب بانک تجارت پلاک 5 طبقه چهارم- واحد حراست تحویل نمایند.

پس از بررسی و ارزیابی لازم از نظر توانایی، از سازندگان واجد شرایط و تأیید صلاحیت شده که حداقل امتیاز مرحله ارزیابی کیفی را به دست آورند جهت دریافت اسناد مناقصه کتباً دعوت به عمل خواهد آمد.

تذکر1: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر2: شرکت پتروشیمی جم پیلن در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

تذکر3: متقاضیان می بایست اسامی تأمین کنندگان اصلی که قادر به تأمین هر کدام از تجهیزات جدول زیر می باشند را بر روی پاکت ارسالی قید نمایند و از ارسال پاکت جداگانه برای هر تأمین کننده جداً خودداری شود.

                        

ردیف

نام تجهیز

وندور اصلی

توضیحات

1

DRUM AGITATOR

SAMIC

 

2

ROTARY VALVE

ZEPPLINE

 

3

PUMP

FINDER PUMP

CENTRIFUGAL

4

PUMP

DAVID BROWN

CENTRIFUGAL

5

PUMP

FLOWSERVE

CENTRIFUGAL

6

PUMP

MAAG

GEAR

7

PUMP

OFFICINE

RECIPROCATING

8

COMPRESSOR

NUOVO PIGNONE

RECIPROCATING

9

COMPRESSOR

SIAD

CENTRIFUGAL

10

COMPRESSOR

SIAD

RECIPROCATING

11

FAN

CC BLOWERS

 

12

SOLID ADDITIVES METERING

SCHENCK

 

13

SCREW CONVAYER

SCHENCK

 

14

MIXER

MAP

 

15

DRAYER

SOLITIC

 

                                        

                                                      روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی جم پیلن (سهامی عام)

08


تاریخ بروزرسانی : ۴ تیر ۱۴۰۲ ۱۳:۳۶

« آگهی فراخوان شناسایی سازندگان تجهیزات و قطعات(ابزار دقیق) به شماره 07-1402»

شرکت پتروشیمی جم پیلن (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به شناسایی سازندگان تجهیزات و قطعات ابزار دقیق به شرح جدول زیر اقدام نماید. لذا ازکلیه اشخاص واجد شرایط دعوت می شود نامه اعلام آمادگی خود به همراه مدارک خواسته شده شامل 1- اسناد و مدارک شرکت2- سوابق کاری 3- اطلاعات تجهیزات کارگاهی 4- اطلاعات کادر فنی (کلی) 5- رزومه و شرح فعالیت ها و سایر مدارک و همچنین درج شماره تماس(تلفن همراه) را تا روز شنبه مورخ 1402/04/31 در تهران به نشانی شهرک قدس بلوار فرحزادی بلوار ایوانک- خیابان فلامک(شجریان) شمالی جنب بانک تجارت پلاک 5 طبقه چهارم- واحد حراست تحویل نمایند.

پس از بررسی و ارزیابی لازم از نظر توانایی، از سازندگان واجد شرایط و تأیید صلاحیت شده که حداقل امتیاز مرحله ارزیابی کیفی را به دست آورند جهت دریافت اسناد مناقصه کتباً دعوت به عمل خواهد آمد.

تذکر1: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر2: شرکت پتروشیمی جم پیلن در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

تذکر3: متقاضیان می بایست اسامی تأمین کنندگان اصلی که قادر به تأمین هر کدام از قطعه یا تجهیزات جدول زیر می باشند را بر روی پاکت ارسالی قید نمایند و از ارسال پاکت جداگانه برای هر تأمین کننده جداً خودداری شود.

                    

ردیف

نام قطعه یا تجهیز

وندور اصلی

توضیحات

1

کارت های الکترونیکی

Yokogawa/Siemens
KIDDE/SILVANI/Hima

2

قطعات آلومینیومی مربوط به ماشین بسته بندی

BAGLINE

3

ACTUATOR

MASONELIAN/DRESSER/AUTOMAX/ Metso/STI


پیستونی دیافراگمی

4

THERMOELEMENT

Endress+Hauser

5

PRESSURE GAUGE

NUOVA FIMA/WIKA

6

GAMMA DETECTOR

Endress/Berthold

7

SMART POSITINER

ABB

8

درب کوره صنعتی

BAGLINE

                                

                                                   روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی جم پیلن (سهامی عام)

07


تاریخ بروزرسانی : ۴ تیر ۱۴۰۲ ۱۳:۳۷

تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 1 /05-1402

شرکت پلی پروپیلن جم (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به تأمین، نصب و راه اندازی یک دستگاه جرثقیل سقفی 2 تنی ضد انفجار (4 حرکته با سیم بکسل طول 60 متر) برند PODEM بلغارستان یا KG کره جنوبی بر اساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد مناقصه و الزامات تعیین شده از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید.  

موضوع مناقصه: تأمین، نصب و راه اندازی یک دستگاه جرثقیل سقفی 2 تنی ضد انفجار (4 حرکته با سیم بکسل طول 60 متر)

ب: دریافت اسناد:

متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی در روزنامه با ارائه معرفی نامه معتبر و فیش واریزی به مبلغ 1/000/000 ریال به حساب شماره 2663130121 بانک تجارت شعبه پتروشیمی جم ، جهت خرید اسناد مناقصه حداکثر تا ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 1402/03/31 به نشانی : تهران –  شهرک قدس - بلوار فرحزادی - بلوار ایوانک - خیابان شجریان شمالی - جنب بانک تجارت -پلاک 5 شرکت پلی پروپیلن جم طبقه دوم - واحد امور حقوقی و پیمانها مراجعه نمایند.

پ: مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:

تضمین شرکت در مناقصه، مبلغ  3/355/200/000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز لازم و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ت: محل و مهلت تحویل پاکات پیشنهادی:

اسناد مناقصه بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل، امضاء و ممهور شود و حداکثر تا ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 1402/04/12 نسبت به تحویل پاکت ها در تهران به نشانی شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، خیابان شجریان شمالی ، پلاک  5- شرکت پلی پروپیلن جم طبقه چهارم - واحد حراست اقدام گردد.

تذکر1: به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تذکر2: سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

تذکر3: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر4: شرکت پلی پروپیلن جم در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

                                                                                                                                           

   

                                                                                  روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پلی پروپیلن جم(سهامی عام)

 

 

1402/03/20


تاریخ بروزرسانی : ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ ۱۴:۰۳

 « آگهی تجدید فراخوان عمومی شناسایی تأمین، نصب و راه اندازی Screw shaft-Barrel-Screw و Segment مربوط به اکسترودر ZSK-320 ساخت شرکت Coperion   به شماره 05/1-1402»

 

شرکت پلی پروپیلن جم (سهامی عام) در نظر دارد تأمین، نصب و راه اندازی Screw shaft-Barrel-Screw و Segment مربوط به اکسترودر ZSK-320 ساخت شرکت Coperion در کارخانه خود واقع در عسلویه، مجتمع پتروشیمی جم(الفین دهم) را به تأمین کننده واجد شرایط واگذار نماید. لذا ازکلیه تأمین کنندگان واجد شرایط دعوت می شود نامه اعلام آمادگی خود به همراه رزومه  و شماره تماس(تلفن همراه) تا روز چهارشنبه مورخه 1402/03/03 در تهران به نشانی- شهرک قدس بلوار فرحزادی بلوار ایوانک- خیابان فلامک شمالی جنب بانک تجارت پلاک 5 طبقه چهارم- واحد حراست تحویل نمایند.

پس از بررسی و ارزیابی لازم از نظر توانایی، از تأمین کنندگان واجد شرایط و تأیید صلاحیت شده که حداقل امتیاز مرحله ارزیابی کیفی را به دست آورند جهت دریافت اسناد مناقصه کتباً دعوت به عمل خواهد آمد.

تذکر1: شرکتهای حاضر در فراخوان در صورتیکه دارای تجربه تأمین، نصب و راه اندازی یک دستگاه مشابه در داخل کشور و یا کشورهای همسایه  باشند نسبت به ارائه آن اقدام نمایند.(با ارائه مستندات و مشخصات)

تذکر2: توانایی تأمین قطعات یدکی اکسترودرهای ظرفیت بالای برند Coperion از سازنده اصلی و یا سازندگان معتبر اروپای غربی که اطلاعات و نقشه های ساخت قطعات اصلی را در اختیار داشته باشند و با کدهای موجود کالا را شناسایی نمایند.

تذکر3: شرکتهای حاضر در فراخوان در صورتیکه دارای سابقه کار مرتبط در زمینه تأمین قطعات یدکی به همراه نصب و راه اندازی در صنعت پتروشیمی داخل کشور یا کشورهای همسایه باشند نسبت به ارائه آن اقدام نمایند.

تذکر4: شرکتهای حاضر در فراخوان می بایست امکان ارائه گواهی نامه های تست و بازرسی را داشته باشند.

تذکر5: شرکتهای حاضر در فراخوان اقرار و اعلام می نمایند در صورتیکه برنده شوند از بابت ارائه ضمانتنامه بانکی و گارانتی های لازم در خصوص تأمین و نصب و راه اندازی هیچگونه مشکلی ندارند.

تذکر6: شرکتهای متقاضی می بایست توانایی ارائه خدمات فنی و مهندسی توسط کارشناسان مجرب خارجی در زمینه نصب و تعمیرات اکسترودر بویژه برند Coperion را داشته باشند.

تذکر7: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر8: شرکت پلی پروپیلن جم در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

                     روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پلی پروپیلن جم(سهامی عام)

 

051

 

 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 05-1402

شرکت پلی پروپیلن جم (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به تأمین، نصب و راه اندازی یک دستگاه جرثقیل سقفی 2 تنی ضد انفجار (4 حرکته با سیم بکسل طول 60 متر) برند PODEM بلغارستان یا KG کره جنوبی بر اساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد مناقصه و الزامات تعیین شده از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید.  

موضوع مناقصه: تأمین، نصب و راه اندازی یک دستگاه جرثقیل سقفی 2 تنی ضد انفجار (4 حرکته با سیم بکسل طول 60 متر)

ب: دریافت اسناد:

متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی در روزنامه با ارائه معرفی نامه معتبر و فیش واریزی به مبلغ 1/000/000 ریال به حساب شماره 2663130121 بانک تجارت شعبه پتروشیمی جم ، جهت خرید اسناد مناقصه حداکثر تا ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 1402/02/20 به نشانی : تهران –  شهرک قدس - بلوار فرحزادی - بلوار ایوانک - خیابان شجریان شمالی - جنب بانک تجارت -پلاک 5 شرکت پلی پروپیلن جم طبقه دوم - واحد امور حقوقی و پیمانها مراجعه نمایند.

پ: مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:

تضمین شرکت در مناقصه، مبلغ  3/355/200/000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز لازم و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ت: محل و مهلت تحویل پاکات پیشنهادی:

اسناد مناقصه بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل، امضاء و ممهور شود و حداکثر تا ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 1402/03/02 نسبت به تحویل پاکت ها در تهران به نشانی شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، خیابان شجریان شمالی ، پلاک  5- شرکت پلی پروپیلن جم طبقه چهارم - واحد حراست اقدام گردد.

تذکر1: به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تذکر2: سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

تذکر3: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر4: شرکت پلی پروپیلن جم در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

                                                                                                                                           

   

                                                                                  روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پلی پروپیلن جم(سهامی عام)

 

 

05

 

                          « آگهی فراخوان عمومی شناسایی تأمین کنندگان قطعات برند ZEPPELIN» به شماره  06-1402

 

     شرکت پلی پروپیلن جم (سهامی عام) در نظر دارد تأمین قطعات برند ZEPPELIN  مورد نیاز درکارخانه خود واقع در عسلویه، مجتمع پتروشیمی جم(الفین دهم) را به تأمین کننده واجد شرایط واگذار نماید. لذا ازکلیه تأمین کنندگان واجد شرایط دعوت می شود نامه اعلام آمادگی خود را به همراه رزومه  و شماره تماس(تلفن همراه) تا پایان ساعت اداری روز چهارشنبه مورخه 1402/02/27 در تهران به نشانی- شهرک قدس بلوار فرحزادی بلوار ایوانک- خیابان فلامک شمالی جنب بانک تجارت پلاک 5 طبقه چهارم- واحد حراست تحویل نمایند.

پس از بررسی و ارزیابی لازم از نظر توانایی، از تأمین کنندگان واجد شرایط و تأیید صلاحیت شده که حداقل امتیاز مرحله ارزیابی کیفی را به دست آورند جهت دریافت اسناد مناقصه کتباً دعوت به عمل خواهد آمد.

تذکر 1: شرکت های حاضر در فراخوان می بایست قبل از ارا ئه رزومه نسبت به شرایط و مشخصات فنی موضوع فوق الذکرآگاهی کامل را به دست آورده که آیا امکان تأمین قطعه مورد آگهی را دارا می باشند یا خیر لذا در صورتی که امکان تأمین را دارا می باشند سپس نسبت به ارسال رزومه اقدام نمایند.

تذکر 2: شرکتهای حاضر در فراخوان می بایست امکان ارائه گواهی نامه های تست و بازرسی را داشته باشند.

تذکر3: شرکتهای حاضر در فراخوان می بایست امکان بازدید حین ساخت توسط کارشناسان شرکت پلی پروپیلن جم و یا بازرس شخص ثالث مورد وثوق را فراهم نمایند.

تذکر4: شرکتهای حاضر در فراخوان اقرار و اعلام می نمایند در صورتیکه برنده شوند از بابت ارائه ضمانتنامه بانکی و گارانتی های لازم در خصوص تأمین هیچگونه مشکلی ندارند.

تذکر5: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر6: شرکت پلی پروپیلن جم در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

 

                     روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پلی پروپیلن جم(سهامی عام)

مزایده 1402/02/10


تاریخ بروزرسانی : ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۱۵:۴۷

 

« آگهی فراخوان عمومی شناسایی تأمین کننده گیربکس برند RENK به شماره 04-1402»

 

شرکت پلی پروپیلن جم (سهامی عام) در نظر دارد تأمین یک عدد گیربکس برند RENK، به شرح جدول ذیل:

را به تأمین کننده واجد شرایط واگذار نماید. لذا ازکلیه تأمین کنندگان واجد شرایط دعوت می شود نامه اعلام آمادگی خود به همراه رزومه  و شماره تماس (تلفن همراه) را تا ساعت 16 روز چهارشنبه مورخه 1402/02/13 در تهران به نشانی- شهرک قدس بلوار فرحزادی بلوار ایوانک- خیابان شجریان شمالی   جنب بانک تجارت پلاک 5 طبقه چهارم- واحد حراست یا در عسلویه به نشانی مجتمع پتروشیمی جم (الفین دهم)، سردرب جنوبی، امور مراجعین (حراست) تحویل نمایند.

 

Row

Description

QTY

Unit

Vendor

1

GEAR BOX COMPLETE ASSEMBLY MODEL:SUPREX 261R200 EXTRUDER

1

ST

VENDOR:RENK
FLENDER & FALK (REXNORD)
ROSSI
HANSEN
BONFIGLIDI

 پس از بررسی و ارزیابی لازم از نظر توانایی، از تأمین کنندگان واجد شرایط و تأیید صلاحیت شده که حداقل امتیاز مرحله ارزیابی کیفی را به دست آورند جهت دریافت اسناد مناقصه کتباً دعوت به عمل خواهد آمد.

تذکر1: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر2: شرکت پلی پروپیلن جم در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پلی پروپیلن جم(سهامی عام)

                                                                                                                                                        

1402/01/30


تاریخ بروزرسانی : ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ ۱۱:۱۲

 « آگهی فراخوان عمومی شناسایی تأمین، نصب و راه اندازی Screw shaft-Barrel-Screw و Segment مربوط به اکسترودر ZSK-320 ساخت شرکت Coperion»

 

شرکت پلی پروپیلن جم (سهامی عام) در نظر دارد تأمین، نصب و راه اندازی Screw shaft-Barrel-Screw و Segment مربوط به اکسترودر ZSK-320 ساخت شرکت Coperion در کارخانه خود واقع در عسلویه، مجتمع پتروشیمی جم(الفین دهم) را به تأمین کننده واجد شرایط واگذار نماید. لذا ازکلیه تأمین کنندگان واجد شرایط دعوت می شود نامه اعلام آمادگی خود به همراه رزومه  و شماره تماس(تلفن همراه) تا روز چهارشنبه مورخه 1402/02/13 در تهران به نشانی- شهرک قدس بلوار فرحزادی بلوار ایوانک- خیابان فلامک شمالی جنب بانک تجارت پلاک 5 طبقه چهارم- واحد حراست تحویل نمایند.

پس از بررسی و ارزیابی لازم از نظر توانایی، از تأمین کنندگان واجد شرایط و تأیید صلاحیت شده که حداقل امتیاز مرحله ارزیابی کیفی را به دست آورند جهت دریافت اسناد مناقصه کتباً دعوت به عمل خواهد آمد.

تذکر1: شرکتهای حاضر در فراخوان اگر دارای حداقل یک نوبت تجربه تأمین، نصب و راه اندازی یک دستگاه مشابه در داخل کشور و یا کشورهای همسایه  باشند نسبت به ارائه آن اقدام نمایند.(با ارائه مستندات و مشخصات)

تذکر2: توانایی تأمین قطعات یدکی اکسترودرهای ظرفیت بالای برند Coperion از سازنده اصلی و یا سازندگان معتبر اروپای غربی که اطلاعات و نقشه های ساخت قطعات اصلی را در اختیار داشته باشند و با کدهای موجود کالا را شناسایی نمایند.

تذکر3: شرکتهای حاضر در فراخوان می بایست حداقل سه سال سابقه کار مرتبط در زمینه تأمین قطعات یدکی اکسترودر به همراه نصب و راه اندازی در صنعت پتروشیمی داخل کشور یا کشورهای همسایه را داشته باشند.

تذکر4: شرکتهای حاضر در فراخوان می بایست امکان ارائه گواهی نامه های تست و بازرسی را داشته باشند.

تذکر5: شرکتهای حاضر در فراخوان می بایست امکان بازدید حین ساخت توسط کارشناسان شرکت پلی پروپیلن جم و یا بازرس شخص ثالث مورد وثوق را فراهم نمایند.

تذکر6: شرکتهای حاضر در فراخوان اقرار و اعلام می نمایند در صورتیکه برنده شوند از بابت ارائه ضمانتنامه بانکی و گارانتی های لازم در خصوص تأمین و نصب و راه اندازی هیچگونه مشکلی ندارند.

تذکر7: شرکتهای متقاضی می بایست توانایی ارائه خدمات فنی و مهندسی توسط کارشناسان مجرب خارجی در زمینه نصب و تعمیرات اکسترودر بویژه برند Coperion را داشته باشند.

تذکر8: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر9: شرکت پلی پروپیلن جم در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

 

                     روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پلی پروپیلن جم(سهامی عام)

آگهی 1402/01/29


تاریخ بروزرسانی : ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ ۱۲:۰۴

 

« آگهی فراخوان عمومی شناسایی تأمین کننده قطعات برند  EMERSON به شماره 03-1402»

 

شرکت پلی پروپیلن جم (سهامی عام) در نظر دارد تأمین قطعات برند  EMERSON، به شرح جدول ذیل:

را به تأمین کننده واجد شرایط واگذار نماید. لذا ازکلیه تأمین کنندگان واجد شرایط دعوت می شود نامه اعلام آمادگی خود به همراه رزومه  و شماره تماس (تلفن همراه) را تا ساعت 14 روز چهارشنبه  مورخه 1402/01/30 در تهران به نشانی- شهرک قدس بلوار فرحزادی بلوار ایوانک- خیابان شجریان شمالی   جنب بانک تجارت پلاک 5 طبقه چهارم- واحد حراست یا در عسلویه به نشانی مجتمع پتروشیمی جم (الفین دهم)، سردرب جنوبی، امور مراجعین (حراست) تحویل نمایند.

 

ردیف

شرح کالا

مقدار

 

1

CT5200 INDUSTRIAL GAS ANALYZER CASCADE TECHNOLOGIES FOR ONLINE ANALYSIS ON REQUESTED GASES:CARBON MONOXIDE RANGE:0.5PPM CARBON DIOXIDE RANGE:0.5PPM METHANOL RANGE:10PPM VENDOR:EMERSON

1

 

 پس از بررسی و ارزیابی لازم از نظر توانایی، از تأمین کنندگان واجد شرایط و تأیید صلاحیت شده که حداقل امتیاز مرحله ارزیابی فنی(کیفی) را به دست آورند جهت دریافت اسناد مناقصه کتباً دعوت به عمل خواهد آمد.

تذکر1: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر2: شرکت پلی پروپیلن جم در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پلی پروپیلن جم(سهامی عام)

                                                                                                                                                        

 

33


تاریخ بروزرسانی : ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ ۱۲:۴۳

« آگهی فراخوان عمومی شناسایی تأمین کننده دستگاه متال آنالیزر برند  SCLAPS به شماره 02-1402»

 

شرکت پلی پروپیلن جم (سهامی عام) در نظر دارد تأمین ، نصب و راه اندازی و آموزشهای لازم و خدمات پس از فروش دستگاه متال آنالیزر برند  SCLAPS، به شرح جدول ذیل:

را به تأمین کننده واجد شرایط واگذار نماید. لذا ازکلیه تأمین کنندگان واجد شرایط دعوت می شود نامه اعلام آمادگی خود به همراه رزومه  و شماره تماس (تلفن همراه) را تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخه 1402/01/30 در تهران به نشانی- شهرک قدس بلوار فرحزادی بلوار ایوانک- خیابان شجریان شمالی   جنب بانک تجارت پلاک 5 طبقه چهارم- واحد حراست یا در عسلویه به نشانی مجتمع پتروشیمی جم (الفین دهم)، سردرب جنوبی، امور مراجعین (حراست) تحویل نمایند.

 

ردیف

شرح کالا

مقدار

1

متال آنالایزرPMI پرتابل XRF مدل: X550 ساخت SCIAPS

1

 پس از بررسی و ارزیابی لازم از نظر توانایی، از تأمین کنندگان واجد شرایط و تأیید صلاحیت شده که حداقل امتیاز مرحله ارزیابی فنی(کیفی) را به دست آورند جهت دریافت اسناد مناقصه کتباً دعوت به عمل خواهد آمد.

تذکر1: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر2: شرکت پلی پروپیلن جم در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پلی پروپیلن جم(سهامی عام)

 

22


تاریخ بروزرسانی : ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ ۱۲:۴۲

« آگهی فراخوان عمومی شناسایی تأمین کننده قطعات یدکی برند  GARO به شماره 01-1402»

شرکت پلی پروپیلن جم (سهامی عام) در نظر دارد تأمین قطعات یدکی برند  GARO، به شرح جدول ذیل:

را به تأمین کننده واجد شرایط واگذار نماید. لذا ازکلیه تأمین کنندگان واجد شرایط دعوت می شود نامه اعلام آمادگی خود به همراه رزومه  و شماره تماس (تلفن همراه) را تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخه 1402/01/29 در تهران به نشانی- شهرک قدس بلوار فرحزادی بلوار ایوانک- خیابان شجریان شمالی   جنب بانک تجارت پلاک 5 طبقه چهارم- واحد حراست یا در عسلویه به نشانی مجتمع پتروشیمی جم (الفین دهم)، سردرب جنوبی، امور مراجعین (حراست) تحویل نمایند.

 

ردیف

شرح کالا

مقدار

 

1

SHAFT MAT.ASTM A564 TP.630 POS.16 DWG.NO:9390 REV,1 TYPE:LIQUID RING COMPRESSOR SERIAL:5606 MODEL:AM1100R TAG.NO:40-C-5001 VENDOR:GARO

1

 

2

DEFLECTOR DRIVING SIDE MAT.:ASTM A240 TP.316L POS.18  DWG.NO:9390 REV,1 TYPE:LIQUID RING COMPRESSOR SERIAL:5606 MODEL:AM1100R TAG.NO:40-C-5001 VENDOR:GARO

2

 

3

DEFLECTOR PUMP SIDE MAT.ASTM A240 TP.316L POS.17 DWG.NO:9390 REV,1 TYPE:LIQUID RING COMPRESSOR SERIAL:5606 MODEL:AM1100R TAG.NO:40-C-5001 VENDOR:GARO

2

4

SHAFT SLEEVE MAT.:ASTM A312 TP.316L POS-19 DWG.NO:9390 REV,1 TYPE:LIQUID RING COMPRESSOR SERIAL:5606 MODEL:AM1100R TAG.NO:40-C-5001 VENDOR:GARO

2

 

 پس از بررسی و ارزیابی لازم از نظر توانایی، از تأمین کنندگان واجد شرایط و تأیید صلاحیت شده که حداقل امتیاز مرحله ارزیابی کیفی را به دست آورند جهت دریافت اسناد مناقصه کتباً دعوت به عمل خواهد آمد.

تذکر1: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر2: شرکت پلی پروپیلن جم در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پلی پروپیلن جم(سهامی عام                                      

1402/1/19

                                                                                                                                                       


تاریخ بروزرسانی : ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ ۱۰:۵۳

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 01-1402

شرکت پلی پروپیلن جم (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به خرید جامبوبگ بر اساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد مناقصه و الزامات تعیین شده از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید.  

موضوع مناقصه: 7/000 تخته جامبوبگ یک تنی و 3/000 تخته جامبوبگ  500 کیلویی  بدون لایه درونی  بر اساس مشخصات فنی ذکر شده مطابق Spec این شرکت.

ب: دریافت اسناد:

متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی در روزنامه با ارائه معرفی نامه معتبر و فیش واریزی به مبلغ 1/000/000 ریال به حساب شماره 2663130121 بانک تجارت شعبه پتروشیمی جم ، جهت خرید اسناد مناقصه حداکثر تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1402/01/22 به نشانی : تهران  شهرک قدس - بلوار فرحزادی - بلوار ایوانک - خیابان شجریان شمالی - جنب بانک تجارت -پلاک 5 شرکت پلی پروپیلن جم طبقه دوم - واحد امور حقوقی و پیمانها مراجعه نمایند.

پ: مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:

تضمین شرکت در مناقصه، مبلغ 1/050/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز لازم و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ت: محل و مهلت تحویل پاکات پیشنهادی:

اسناد مناقصه بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل، امضاء و ممهور شود و حداکثر تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1402/01/30 نسبت به تحویل پاکت ها در تهران به نشانی شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، خیابان شجریان شمالی ، پلاک  5- شرکت پلی پروپیلن جم طبقه چهارم - واحد حراست اقدام گردد.

مناقصه گران می بایست همزمان با تحویل پاکات، نسبت به تحویل و ارسال یک تخته جامبوبگ (یک تنی-500 کیلویی بدون لایه درونی) به عنوان نمونه مطابق مشخصات پیوست اسناد مناقصه جهت بررسی به نشانی بوشهر عسلویه مجتمع پتروشیمی جم (الفین دهم ) انبار قطعات شرکت پلی پروپیلن جم، اقدام نمایند. عدم ارائه نمونه به منزله انصراف از شرکت در مناقصه تلقی می گردد و در صورت تأیید نمونه ارسالی، نسبت به بازگشایی پاکت پیشنهاد قیمت(پاکت ج) اقدام             می گردد.

تذکر1: به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تذکر2: سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

تذکر3: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده/ برندگان نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر4: شرکت پلی پروپیلن جم در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

                                                                                                                                           

   

                                                                                  روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پلی پروپیلن جم(سهامی عام)

مزایده 1-1402


تاریخ بروزرسانی : ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ ۰۹:۱۲

 

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 36-1401

شرکت پلی پروپیلن جم (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به خرید جامبوبگ بر اساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد مناقصه و الزامات تعیین شده از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید.  

موضوع مناقصه: 7/000 تخته جامبوبگ یک تنی و  3/000 تخته جامبوبگ  500 کیلویی  بدون لایه درونی  بر اساس مشخصات فنی ذکر شده مطابق Spec این شرکت.

ب: دریافت اسناد:

متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی در روزنامه با ارائه معرفی نامه معتبر و فیش واریزی به مبلغ 1/000/000 ریال به حساب شماره 2663130121 بانک تجارت شعبه پتروشیمی جم ، جهت خرید اسناد مناقصه حداکثر تا ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 1401/12/14 به نشانی : تهران –  شهرک قدس - بلوار فرحزادی - بلوار ایوانک - خیابان شجریان شمالی - جنب بانک تجارت -پلاک 5  شرکت پلی پروپیلن جم  طبقه دوم - واحد امور حقوقی و پیمانها مراجعه نمایند.

پ: مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:

تضمین شرکت در مناقصه، مبلغ  1/050/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز لازم و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ت: محل و مهلت تحویل پاکات پیشنهادی:

اسناد مناقصه بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل، امضاء و ممهور شود و حداکثر تا ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 1401/12/24 نسبت به تحویل پاکت ها در تهران به نشانی شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، خیابان شجریان شمالی ، پلاک  5- شرکت پلی پروپیلن جم  طبقه چهارم - واحد حراست اقدام گردد.

مناقصه گران می بایست همزمان با تحویل پاکات، نسبت به تحویل و ارسال تخته جامبوبگ (یک تنی-500 کیلویی بدون لایه درونی)  بعنوان نمونه مطابق مشخصات پیوست جهت بررسی به نشانی بوشهر عسلویه مجتمع پتروشیمی جم (الفین دهم ) انبار قطعات شرکت پلی پروپیلن جم، اقدام نمایند. عدم ارائه نمونه به منزله انصراف از شرکت در مناقصه تلقی         می گردد و در صورت تأیید نمونه ارسالی، نسبت به بازگشایی پاکت پیشنهاد قیمت(پاکت ج) اقدام می گردد.

تذکر1: به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تذکر2: سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

تذکر3: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده/ برندگان نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر4: شرکت پلی پروپیلن جم در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

                                                                                                                                           

   

                                                                                  روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پلی پروپیلن جم(سهامی عام)

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 36-1401 


تاریخ بروزرسانی : ۳ اسفند ۱۴۰۱ ۱۱:۲۳

«آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 37-1401»

 

شرکت پلی پروپیلن جم (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به خرید، نصب و راه اندازی سیستم سرمایش انبار مواد شیمیایی کارخانه خود مطابق با مشخصات و بر اساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با تأیید فنی اقدام نماید.

موضوع مناقصه : خرید، نصب و راه اندازی سیستم سرمایش مناسب(تا 24 درجه سانتیگراد) برای انبار مواد شیمیایی(سوله به ابعاد طول 65 متر و عرض 24 متر و ارتفاع 8 متر) شرکت پلی پروپیلن جم.

 

ب: دریافت اسناد:

متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی در روزنامه با در دست داشتن معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر (معرفی نامه معتبر برای نمایندگان حقوقی)  و فیش واریزی  به مبلغ 1/000/000 ریال به حساب شماره 2663130121 بانک تجارت شعبه پتروشیمی جم به نام شرکت پلی پروپیلن جم، جهت خرید اسناد مناقصه تا پایان ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 1401/11/26 به نشانی : تهران- شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-خیابان شجریان شمالی-جنب بانک تجارت-پلاک 5 شرکت پلی پروپیلن جم طبقه دوم-واحد  امور حقوقی و پیمانها مراجعه نمایند.

پ: مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:

تضمین شرکت در مناقصه، مبلغ 1/500/000/000ریال به صورت ضمانت نامه بانکی از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز لازم و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ت: محل و مهلت تحویل پاکات پیشنهادی:

اسناد مناقصه بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل، امضاء و ممهور شود و حداکثر تا پایان ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 1401/12/09  نسبت به تحویل پاکت ها در تهران به نشانی شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، خیابان شجریان شمالی ، پلاک  5 ، شرکت پلی پروپیلن جم طبقه چهارم - واحد حراست اقدام گردد.

تذکر1: به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تذکر2: سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

تذکر3: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر4: شرکت پلی پروپیلن جم در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

                                                                                                              

                                                                 روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پلی پروپیلن جم(سهامی عام)

 

مزایده 1401/11/17


تاریخ بروزرسانی : ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ ۱۲:۱۸

«آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 32-1401»

 

شرکت پلی پروپیلن جم (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به طراحی،خرید، نصب، و راه اندازی سیستم سرمایش انبار مواد شیمیایی کارخانه خود مطابق با مشخصات و بر اساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با تایید فنی اقدام نماید.

موضوع مناقصه : عبارت از طراحی، خرید، نصب و راه اندازی سیستم سرمایش مناسب(تا 24 درجه سانتیگراد) برای انبار مواد شیمیایی(سوله به ابعاد طول 65 متر و عرض 24 متر و ارتفاع 8 متر) شرکت پلی پروپیلن جم.

ب: دریافت اسناد:

متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی در روزنامه با در دست داشتن معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر (معرفی نامه معتبر برای نمایندگان حقوقی)  و فیش واریزی  به مبلغ 1/000/000 ریال به حساب شماره 2663130121 بانک تجارت شعبه پتروشیمی جم به نام شرکت پلی پروپیلن جم، جهت خرید اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز دوشنبه مورخ 03/11/1401 به نشانی : تهران- شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-خیابان شجریان شمالی-جنب بانک تجارت-پلاک 5 شرکت پلی پروپیلن جم طبقه دوم-واحد  امور حقوقی و پیمانها مراجعه نمایند.

پ: مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:

تضمین شرکت در مناقصه، مبلغ 1/500/000/000ریال به صورت ضمانت نامه بانکی از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز لازم و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ت: محل و مهلت تحویل پاکات پیشنهادی:

اسناد مناقصه بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل، امضاء و ممهور شود و حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز         دوشنبه مورخ 1401/11/10  نسبت به تحویل پاکت ها در تهران به نشانی شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، خیابان شجریان شمالی ، پلاک  5 ، شرکت پلی پروپیلن جم طبقه چهارم - واحد حراست اقدام گردد.

تذکر1: به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تذکر2: سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

تذکر3: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر4: شرکت پلی پروپیلن جم در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

                                                                                                              

                                                                 روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پلی پروپیلن جم(سهامی عام)

مناقصه و مزایده


تاریخ بروزرسانی : ۲۷ دی ۱۴۰۱ ۰۷:۵۳

«آگهی مناقصه عمومی یک  مرحله ای 34-1401»

 

شرکت پلی پروپیلن جم (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به تأمین تجهیزات آزمایشگاه برند SCION مورد نیاز کارخانه خود مطابق با مشخصات و بر اساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید.

ب: دریافت اسناد:

متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی در روزنامه با در دست داشتن معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر (معرفی نامه معتبر برای نمایندگان حقوقی) و فیش واریزی  به مبلغ 000/000/1 ریال به حساب شماره 2663130121 بانک تجارت شعبه پتروشیمی جم به نام شرکت پلی پروپیلن جم، جهت خرید اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز شنبه مورخ 17/10/1401 به نشانی : تهران- شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-خیابان شجریان شمالی-جنب بانک تجارت-پلاک 5 شرکت پلی پروپیلن جم طبقه دوم-واحد  امور حقوقی و پیمانها مراجعه نمایند.

پ: مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:

تضمین شرکت در مناقصه، مبلغ 000/000/560/10 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز لازم و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ت: محل و مهلت تحویل پاکات پیشنهادی:

اسناد مناقصه بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل، امضاء و ممهور شود و حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 15) روز         شنبه مورخ 24/10/1401  نسبت به تحویل پاکت ها در تهران به نشانی شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، خیابان شجریان شمالی ، پلاک  5 ، شرکت پلی پروپیلن جم طبقه چهارم - واحد حراست اقدام گردد.

تذکر1: به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تذکر2: سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

تذکر3: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر4: شرکت پلی پروپیلن جم در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

                                                                                                              

                                                                 روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پلی پروپیلن جم(سهامی عام)

 

آگهی 10.10

«آگهی مزایده عمومی فروش ضایعات غیرپلیمری به شماره 30-1401»

شرکت پلی پروپیلن جم (سهامی عام) در نظر دارد از طریق مزایده عمومی نسبت به فروش ضایعات غیرپلیمری کارخانه شرکت خود واقع در شهرستان عسلویه، مجتمع پتروشیمی جم (الفین دهم) به شرح مندرج در بخش (الف) براساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد مزایده اقدام نماید.

الف- اقلام قابل فروش:

1- ضایعات پلاستیکی  به مقدار تقریبی یکساله 45 تن

2- ضایعات چوب به مقدار تقریبی یکساله 60 تن

3- ضایعات دور ریز غیر پلیمری به مقدار تقریبی یکساله 40 تن

4- ضایعات فلزی به مقدار تقریبی یکساله 30 تن

5- ضایعات لفاف و کارتن به مقدار تقریبی یکساله 25 تن

 ب - دریافت اسناد:  

متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی در روزنامه با در دست داشتن معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر (معرفی نامه معتبر برای نمایندگان حقوقی) و فیش واریزی  به مبلغ 000/000/1 ریال به حساب شماره 2663130121 بانک تجارت شعبه پتروشیمی جم به نام شرکت پلی پروپیلن جم، جهت خرید اسناد مزایده تا پایان ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 09/09/1401 در عسلویه به نشانی مجتمع پتروشیمی جم- شرکت پلی پروپیلن جم واحد امور حقوقی و پیمانها مراجعه نمایند.

پ- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده:  

تضمین شرکت در مزایده، مبلغ 000/000/600 ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی و یا چک تضمین شده بانکی در وجه شرکت پلی پروپیلن جم و یا فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 218270522 بانک تجارت شعبه فلامک شمالی در پاکت الف قرار داده شود.

ت-تحویل پاکات:  

اسناد مزایده پس از تکمیل و امضاء توسط اشخاص مجاز می بایست حداکثر تا پایان ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 21/09/1401 در عسلویه به نشانی مجتمع پتروشیمی جم(الفین دهم)، سردرب جنوبی، امور مراجعین(حراست) تحویل گردد.

 ث - شرایط مزایده:

1)خرید اسناد مزایده با واریز مبلغ یک میلیون ریال معادل صد هزار تومان به حساب شماره 2663130121 بانک تجارت شعبه پتروشیمی جم به نام شرکت پلی پروپیلن جم.

2)دریافت اسناد مزایده مشروط به ثبت نام در سامانه محیط زیست می باشد و امکان استفاده یک شخص یا شرکت از مجوز شخص یا شرکت دیگر وجود ندارد.

3)کلیه اقلام مندرج در بندهای 5 گانه بخش( الف) بصورت یکجا و کلی فروخته می شوند و به هیچ وجه قابل تفکیک و تجزیه    نمی باشد.

4)هزینه انتشار آگهی و سایر هزینه های جانبی بر عهده برنده مزایده می باشد.

5)شرکت پلی پروپیلن جم در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

      روابط عمومی و اموربین الملل شرکت پلی پروپیلن جم(سهامی عام)

 

مناقصه 30

«آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 29-1401»

 

شرکت پلی پروپیلن جم (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به تأمین تجهیزات آزمایشگاه برند SCION مورد نیاز کارخانه خود مطابق با مشخصات و بر اساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید.

ب: دریافت اسناد:

متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی در روزنامه با در دست داشتن معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر (معرفی نامه معتبر برای نمایندگان حقوقی) و فیش واریزی  به مبلغ 000/000/1 ریال به حساب شماره 2663130121 بانک تجارت شعبه پتروشیمی جم به نام شرکت پلی پروپیلن جم، جهت خرید اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز دوشنبه مورخ 07/09/1401 به نشانی : تهران- شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-خیابان شجریان شمالی-جنب بانک تجارت-پلاک 5 شرکت پلی پروپیلن جم طبقه دوم-واحد  امور حقوقی و پیمانها مراجعه نمایند.

پ: مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:

تضمین شرکت در مناقصه، مبلغ 000/000/560/10 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز لازم و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ت: محل و مهلت تحویل پاکات پیشنهادی:

اسناد مناقصه بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل، امضاء و ممهور شود و حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 15) روز         چهارشنبه مورخ 23/09/1401  نسبت به تحویل پاکت ها در تهران به نشانی شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، خیابان شجریان شمالی ، پلاک  5 ، شرکت پلی پروپیلن جم طبقه چهارم - واحد حراست اقدام گردد.

تذکر1: به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تذکر2: سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

تذکر3: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر4: شرکت پلی پروپیلن جم در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

                                                                                                              

       روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پلی پروپیلن جم(سهامی عام)

فراخوان

«آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 27-1401» 

 

شرکت پلی پروپیلن جم (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به تأمین دستگاه های آزمایشگاهی برند  METTLER TOLEDO مورد نیاز کارخانه خود مطابق با مشخصات و بر اساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید.

ب: دریافت اسناد:

متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی در روزنامه با در دست داشتن معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر (معرفی نامه معتبر برای نمایندگان حقوقی) و فیش واریزی  به مبلغ 1/000/000 ریال به حساب شماره 2663130121 بانک تجارت شعبه پتروشیمی جم به نام شرکت پلی پروپیلن جم، جهت خرید اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز دوشنبه مورخ 1401/08/30 به نشانی : تهران- شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-خیابان شجریان شمالی-جنب بانک تجارت-پلاک 5 شرکت پلی پروپیلن جم طبقه دوم-واحد  امور حقوقی و پیمانها مراجعه نمایند.

پ: مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:

تضمین شرکت در مناقصه، مبلغ 2/475/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز لازم و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ت: محل و مهلت تحویل پاکات پیشنهادی:

اسناد مناقصه بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل، امضاء و ممهور شود و حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز  دوشنبه مورخ 1401/09/14  نسبت به تحویل پاکت ها در تهران به نشانی شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، خیابان شجریان شمالی ، پلاک  5 ، شرکت پلی پروپیلن جم طبقه چهارم - واحد حراست اقدام گردد.

تذکر1: به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تذکر2: سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

تذکر3: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر4: شرکت پلی پروپیلن جم در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

                                                                                                              

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پلی پروپیلن جم(سهامی عام)

مناقصه و مزایده

 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 25-1401

 
شرکت پلی پروپیلن جم (سهامی عام) در نظر دارد انجام عملیات حمل و نقل محصولات تولیدی خود را مطابق با مشخصات و بر اساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذارنماید.
موضوع مناقصه: حمل و نقل محصولات تولیدی شرکت پلی پروپیلن جم از مبدا کارخانه شرکت واقع در عسلویه ، پتروشیمی جم (الفین دهم) به مقصد انبار جدید کارفرما به نشانی عسلویه، میدان گاز روبرو فرودگاه قدیم و انبار پتروکاران به نشانی عسلویه، ابتدای جاده فرودگاه،میدان ساعت،بلوار ایران زمین،خیابان فردوسی و بالعکس،در زمان های مور نیاز کارفرما.
الف: دریافت اسناد:
متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی در روزنامه با ارائه معرفی نامه معتبر و فیش واریزی به مبلغ 1/000/000 ریال به حساب شماره 2663130121 بانک تجارت شعبه پتروشیمی جم به نام شرکت پلی پروپیلن جم ، جهت خرید اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1401/07/27  به نشانی : تهران – شهرک قدس - بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، خیابان شجریان شمالی ، جنب بانک تجارت -پلا ک 5 – شرکت پلی پروپیلن جم – طبقه دوم - واحد امور حقوقی و پیمانها یا عسلویه- مجتمع پتروشیمی جم(الفین دهم) – شرکت پلی پروپیلن جم- امور حقوقی و پیمانها مراجعه نمایند.
ب: مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:
تضمین شرکت در مناقصه، 2/000/000/000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز لازم و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
پ: محل و مهلت تحویل پاکات پیشنهادی:
اسناد مناقصه بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل، امضاء و ممهور شود و حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1401/08/11 نسبت به تحویل پاکت ها در تهران به نشانی شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، خیابان شجریان شمالی ، پلاک 5 شرکت پلی پروپیلن جم – طبقه چهارم - واحد حراست یا در عسلویه به نشانی مجتمع پتروشیمی جم (الفین دهم)، سردرب جنوبی، امور مراجعین ( حراست) اقدام گردد.
تذکر1: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده/ برندگان نهایی مناقصه خواهد بود.
تذکر2: شرکت پلی پروپیلن جم در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.
تذکر 3: صرفاً شرکت های حمل و نقل فعال در منطقه و دارای مجوز از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای که عضو انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای حمل و نقل کالای عسلویه می باشند حق شرکت در این مناقصه را دارند.


روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پلی پروپیلن جم(سهامی عام)

مزایده