ff

 


«آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای با تأیید فنی  به شماره 1403-15 » (نوبت دوم)

شرکت پتروشیمی جم پیلن(سهامی عام) در نظر دارد نسبت به انجام موضوع به شرح ذیل مطابق با مشخصات و بر اساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید.   

موضوع مناقصه: تأمین ، نصب و راه اندازی کنداسینگ یونیت و هواسازها ( سه دستگاه پکیج هوا ساز دو پارچه ) جهت استفاده در سیستم تهویه مطبوع ساختمان اداری شرکت پتروشیمی جم پیلن واقع در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه).

الف : دریافت اسناد:

متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی در روزنامه با ارائه معرفی نامه معتبر و فیش واریزی به مبلغ 1/000/000 ریال به حساب شماره 2663130121 بانک تجارت شعبه پتروشیمی جم ، جهت خرید اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1403/03/09 به نشانی : تهران   شهرک قدس - بلوار فرحزادی - بلوار ایوانک - خیابان شجریان شمالی - جنب بانک تجارت -پلاک 5 شرکت پتروشیمی جم پیلن طبقه اول - واحد امور حقوقی و پیمانها مراجعه نمایند.

ب : مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:

تضمین شرکت در مناقصه، مبلغ  10/000/000/000 ریال صرفاً به صورت ضمانت نامه بانکی از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز لازم و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

پ : محل و مهلت تحویل پاکات پیشنهادی:

اسناد مناقصه بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل، امضاء و ممهور شود و تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1403/03/23 نسبت به تحویل پاکت ها در تهران به نشانی شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، خیابان شجریان شمالی ، پلاک  5- شرکت پتروشیمی جم پیلن طبقه چهارم - واحد حراست اقدام گردد. ضمناً محل گشایش پاکات های پیشنهادی، سالن کنفرانس شرکت پتروشیمی جم پیلن می باشد.

تذکر1: به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تذکر 2: شرکت کنندگان در مناقصه براساس اسناد ارزیابی ، امتیاز دهی شده و در صورت احراز شرایط، پاکت قیمت آنها گشوده خواهد شد.

تذکر3: سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

تذکر4: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر5: شرکت پتروشیمی جم پیلن در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

                                                    روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی جم پیلن(سهامی عام)

 

1403-15

«آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 07/1-1403 »

شرکت پتروشیمی جم پیلن(سهامی عام) در نظر دارد نسبت به انجام موضوع به شرح ذیل مطابق با مشخصات و بر اساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید.   

موضوع مناقصه: تأمین کارت های برند ANSALDO مورد نیاز کارخانه شرکت پتروشیمی جم پیلن.

ب: دریافت اسناد:

متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی در روزنامه با ارائه معرفی نامه معتبر و فیش واریزی به مبلغ 1/000/000 ریال به حساب شماره 2663130121 بانک تجارت شعبه پتروشیمی جم ، جهت خرید اسناد مناقصه حداکثر تا ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 1403/03/07  به نشانی : تهران  شهرک قدس - بلوار فرحزادی - بلوار ایوانک - خیابان شجریان شمالی - جنب بانک تجارت -پلاک 5 شرکت پتروشیمی جم پیلن طبقه اول - واحد امور حقوقی و پیمانها مراجعه نمایند.

آدرس ایمیل جهت ارسال معرفی نامه و فیش واریزی: r.hakimiyan@jppc.ir  

شماره تماس جهت هماهنگی: 07737323777 داخلی 437 و 02184287413

پ: مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:

تضمین شرکت در مناقصه، مبلغ  490/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز لازم و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ت: محل و مهلت تحویل پاکات پیشنهادی:

اسناد مناقصه بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل، امضاء و ممهور شود و حداکثر تا ساعت 16 روز سه شنبه مورخ   1403/03/22 نسبت به تحویل پاکت ها در تهران به نشانی شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، خیابان شجریان شمالی ، پلاک  5- شرکت پتروشیمی جم پیلن طبقه چهارم - واحد حراست اقدام گردد. ضمناً محل گشایش پاکات های پیشنهادی، سالن کنفرانس شرکت پتروشیمی جم پیلن می باشد.

تذکر1: به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تذکر2: سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

تذکر3: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر4: شرکت پتروشیمی جم پیلن در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

                                                                                                                                           

   

                                                                               روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی جم پیلن (سهامی عام)

 

1403/07/1

«آگهی تجدید فراخوان شناسایی تأمین کنندگان تجهیزات بسته بندی برند BAGLINE به شماره 1/01 -1403»

 

شرکت پتروشیمی جم پیلن (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به شناسایی تأمین کنندگان قطعات و تجهیزات بسته بندی  برند BAGLINE اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص واجد شرایط دعوت می شود نامه اعلام آمادگی خود به همراه مدارک خواسته شده شامل 1- اسناد و مدارک شرکت2- سوابق کاری 3- اطلاعات کادر فنی (کلی) 4- رزومه و شرح فعالیت ها و سایر مدارک 5-توانایی شناسایی قطعات از روی کدهای سازنده اصلی(BAGLINE) و شرح قطعه و همچنین درج شماره تماس(تلفن همراه) را تا ساعت 16:00روز یکشنبه مورخ 1403/03/13 در تهران به نشانی شهرک قدس بلوار فرحزادی بلوار ایوانک- خیابان شجریان شمالی جنب بانک تجارت پلاک 5 طبقه چهارم- واحد حراست تحویل نمایند.ضمناً تأمین کنندگان می توانند جهت اخذ مشخصات کالا تا قبل از تاریخ فوق الذکر به نشانی اشاره شده طبقه اول واحد امور حقوقی و پیمانها مراجعه نمایند.

پس از بررسی و ارزیابی لازم از نظر توانایی، از تأمین کنندگان واجد شرایط و تأیید صلاحیت شده که حداقل امتیاز مرحله ارزیابی کیفی را به دست آورند جهت دریافت اسناد مناقصه کتباً دعوت به عمل خواهد آمد.

تذکر1: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر2: شرکت پتروشیمی جم پیلن در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

جهت اطلاعات بیشتر با شماره 07737323774 داخلی 316 و 318 واحد ابزار دقیق تماس حاصل نمایید .

                                                      روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی جم پیلن (سهامی عام)

 

1403-1/01


تاریخ بروزرسانی : ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۱:۰۸

«آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 1/ 38-1402 »

شرکت پتروشیمی جم پیلن(سهامی عام) در نظر دارد نسبت به انجام موضوع به شرح ذیل مطابق با مشخصات و بر اساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید.   

 موضوع مناقصه: خرید 6 دست لباس آلومینیومی دوتیکه ضد حرارت برند بولدوزر( bulldozer) مورد نیاز کارخانه شرکت پتروشیمی جم پیلن.

الف: دریافت اسناد:

متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی در روزنامه با ارائه معرفی نامه معتبر و فیش واریزی به مبلغ 1/000/000 ریال به حساب شماره 2663130121 بانک تجارت شعبه پتروشیمی جم ، جهت خرید اسناد مناقصه حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1403/02/31 به نشانی : تهران   شهرک قدس - بلوار فرحزادی - بلوار ایوانک - خیابان شجریان شمالی - جنب بانک تجارت -پلاک 5 شرکت پتروشیمی جم پیلن طبقه اول - واحد امور حقوقی و پیمانها مراجعه نمایند.

ب: مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:

تضمین شرکت در مناقصه، مبلغ  660/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز لازم و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

پ: محل و مهلت تحویل پاکت های پیشنهادی:

اسناد مناقصه بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل، امضاء و ممهور شود و حداکثر تا پایان وقت اداری  روز چهارشنبه مورخ 1403/03/13 نسبت به تحویل پاکت ها در تهران به نشانی شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، خیابان شجریان شمالی ، پلاک 5 ، شرکت پتروشیمی جم پیلن، طبقه چهارم، واحد حراست اقدام گردد.ضمناً محل گشایش پاکت های پیشنهادی، سالن کنفرانس شرکت پتروشیمی جم پیلن می باشد.

تذکر1: به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تذکر2: سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

تذکر3: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر4: شرکت پتروشیمی جم پیلن در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

                                                    روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی جم پیلن(سهامی عام)

38/1


تاریخ بروزرسانی : ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۶:۰۵

«آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای به شماره 1 /05-1403 »

شرکت پتروشیمی جم پیلن(سهامی عام) در نظر دارد نسبت به انجام موضوع به شرح ذیل مطابق با مشخصات و بر اساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید.   

 موضوع مناقصه: خرید 10 دستگاه لیفتراک 3 تنی مورد نیاز کارخانه شرکت پتروشیمی جم پیلن.

الف: دریافت اسناد:

متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی در روزنامه با ارائه معرفی نامه معتبر و فیش واریزی به مبلغ 1/000/000 ریال به حساب شماره 2663130121 بانک تجارت شعبه پتروشیمی جم، جهت خرید اسناد مناقصه حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1403/02/29 به نشانی : عسلویه، مجتمع پتروشیمی جم(الفین دهم)شرکت پتروشیمی جم پیلن، واحد امور حقوقی و پیمانها مراجعه نمایند.

آدرس ایمیل جهت ارسال معرفی نامه و فیش واریزی: r.hakimiyan@jppc.ir  

شماره تماس جهت هماهنگی: 07737323777 داخلی 436 و 438 و 02184287413و 02184287410

ب: مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:

تضمین شرکت در مناقصه، مبلغ  17/000/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز لازم و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

پ: محل و مهلت تحویل پاکت های پیشنهادی:

اسناد مناقصه بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل، امضاء و ممهور شود و حداکثر تا ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 1403/03/09 نسبت به تحویل پاکت ها در تهران به نشانی شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، خیابان شجریان شمالی ، پلاک 5 ، شرکت پتروشیمی جم پیلن، طبقه چهارم، واحد حراست و یا به نشانی عسلویه : مجتمع پتروشیمی جم(الفین دهم ) شرکت پتروشیمی جم پیلن،سردرب جنوبی امور مراجعین، واحد حراست اقدام گردد.ضمناً محل گشایش پاکت های پیشنهادی، سالن کنفرانس شرکت پتروشیمی جم پیلن می باشد.

تذکر1: به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تذکر2: سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

تذکر3: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر4: شرکت پتروشیمی جم پیلن در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

                روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی جم پیلن(سهامی عام)

 

15/1


تاریخ بروزرسانی : ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۷:۵۵

«آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای با تایید فنی  به شماره 15-1403 »

شرکت پتروشیمی جم پیلن(سهامی عام) در نظر دارد نسبت به انجام موضوع به شرح ذیل مطابق با مشخصات و بر اساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید.   

موضوع مناقصه: تامین ، نصب و راه اندازی کنداسینگ یونیت و هواسازها ( سه دستگاه پکیج هوا ساز دو پارچه )  جهت استفاده در سیستم تهویه مطبوع  ساختمان اداری شرکت پتروشیمی جم پیلن واقع در منطقه پارس جنوبی(عسلویه)

الف : دریافت اسناد:

متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی در روزنامه با ارائه معرفی نامه معتبر و فیش واریزی به مبلغ 1/000/000 ریال به حساب شماره 2663130121 بانک تجارت شعبه پتروشیمی جم ، جهت خرید اسناد مناقصه و تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1403/02/30 به نشانی : تهران   شهرک قدس - بلوار فرحزادی - بلوار ایوانک - خیابان شجریان شمالی - جنب بانک تجارت -پلاک 5 شرکت پتروشیمی جم پیلن طبقه اول - واحد امور حقوقی و پیمانها مراجعه نمایند.

ب : مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:

تضمین شرکت در مناقصه، مبلغ  10/000/000/000 ریال صرفاً به صورت ضمانت نامه بانکی از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز لازم و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

پ : محل و مهلت تحویل پاکات پیشنهادی:

اسناد مناقصه بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل، امضاء و ممهور شود و تا پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 1403/03/13 نسبت به تحویل پاکت ها در تهران به نشانی شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، خیابان شجریان شمالی ، پلاک  5- شرکت پتروشیمی جم پیلن طبقه چهارم - واحد حراست اقدام گردد.

تذکر1: به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تذکر 2: شرکت کنندگان در مناقصه براساس اسناد ارزیابی ، امتیاز دهی شده و در صورت احراز شرایط، پاکت قیمت آنها گشوده خواهد شد.

تذکر3: سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

تذکر4: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر5: شرکت پتروشیمی جم پیلن در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

                                                    روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی جم پیلن(سهامی عام)

 

1403-15


تاریخ بروزرسانی : ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۷:۵۱

«آگهی فراخوان شناسایی تأمین کنندگان قطعات یدکیHeater plate برند Coperion به شماره 02 -1403»

 

شرکت پتروشیمی جم پیلن (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به شناسایی تأمین کنندگان قطعات یدکی Heater plate  برند    Coperion  به شرح جدول زیر اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص واجد شرایط دعوت می شود نامه اعلام آمادگی خود به همراه مدارک خواسته شده شامل 1- سوابق قراردادهای اجرایی مرتبط با موضوع فراخوان در ده سال گذشته2- سوابق حسن انجام کار 3- ارزیابی توان مالی و اعتباری 4- ارزیابی توان فنی و برنامه ریزی تامین کنندگان 5-ارزیابی توان تجهیزاتی تامین کننده 6-ارزیابی کفایت کارکنان کلیدی تامین کننده و همچنین درج شماره تماس(تلفن همراه) و آدرس ایمیل را تا ساعت 16:00 روز دوشنبه مورخ 1403/02/24 در تهران به نشانی شهرک قدس بلوار فرحزادی بلوار ایوانک- خیابان شجریان شمالی جنب بانک تجارت پلاک 5 طبقه چهارم- واحد حراست و یا به نشانی: عسلویه، پتروشیمی جم(الفین دهم)، شرکت پتروشیمی جم پیلن، واحد حراست(سردرب جنوبی) تحویل نمایند.

پس از بررسی و ارزیابی لازم از نظر توانایی، از تأمین کنندگان واجد شرایط و تأیید صلاحیت شده که حداقل امتیاز مرحله ارزیابی کیفی را به دست آورند جهت دریافت اسناد مناقصه کتباً دعوت به عمل خواهد آمد.

تذکر1: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر2: شرکت پتروشیمی جم پیلن در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

 

 

 

جهت اطلاعات بیشتر با شماره 07737323774 داخلی 317 و 310 واحد برق تماس حاصل نمایید .

                                    

                                                      روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی جم پیلن (سهامی عام)

 

57..


تاریخ بروزرسانی : ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۲:۲۹

« آگهی فراخوان عمومی شناسایی تأمین کنندگان، سازندگان و پیمانکاران به شماره 03-1403»

شرکت پتروشیمی جم پیلن (سهامی عام) در نظر دارد در راستای بهبود و به روزرسانی شبکه همکاران خود، نسبت به شناسایی تأمین کنندگان و سازندگان مجرب و توانمند در ارتباط با حوزه های ذیل اقدام نماید.

1-      تجهیزات و قطعات مکانیک دوار

2-      تجهیزات و قطعات مکانیک ثابت

3-      تجهیزات و قطعات ابزار دقیق

4-      تأمین مواد شیمیایی

5-      تأمین انواع سیم کابل کلید و پریز

6-      تأمین ماشین آلات سبک و سنگین

7-      تأمین کنندگان اقلام بسته بندی

8-      پیمانکاران عملیات سم پاشی

  

لذا ازکلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت می شود نامه اعلام آمادگی خود به همراه مدارک خواسته شده شامل 1- اسناد و مدارک شرکت2- سوابق کاری 3- اطلاعات تجهیزات کارگاهی 4- اطلاعات کادر فنی (کلی) 5- رزومه و شرح فعالیت ها و سایر مدارک و همچنین درج شماره تماس(تلفن همراه الزامی است) را تا روز دوشنبه مورخ 1403/02/24 در تهران به نشانی شهرک قدس بلوار فرحزادی بلوار ایوانک- خیابان شجریان شمالی جنب بانک تجارت پلاک 5 طبقه اول- واحد امور حقوقی و پیمانها تحویل و یا به آدرس الکترونیکیr.hakimiyan@jppc.ir  ارسال نمایند.

                        

                                        

                                                      روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی جم پیلن (سهامی عام)

 

1403--03

«آگهی تجدید مزایده عمومی فروش ضایعات غیرپلیمری به شماره 35/2-1402»

شرکت پتروشیمی جم پیلن (سهامی عام) در نظر دارد از طریق مزایده عمومی نسبت به فروش ضایعات غیرپلیمری کارخانه شرکت خود واقع در شهرستان عسلویه، مجتمع پتروشیمی جم (الفین دهم) به شرح مندرج در بخش (الف) براساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد مزایده اقدام نماید.

ردیف

نوع ضایعات

مقدارتقریبی تجمیع یکساله

واحد شمارش

1

پلاستیکی

45

تن

2

چوب

50

تن

3

عادی سلولزی- کاغذی و ...(دور ریز غیرپلیمری)

40

تن

4

فلزی

30

تن

5

کارتن و لفاف

20

تن

6

انواع باتری

100

کیلوگرم

7

یا ...PVC انواع کابل مسی با روکش

2

تن

8

ضایعات برنج

200

کیلوگرم

9

ضایعات چدنی

500

کیلوگرم

10

ضایعات چراغ سیلندری 250 وات(مستعمل و مازاد)

12

عدد

11

پروژکتور 400وات (مستعمل و مازاد)

12

عدد

 ب - دریافت اسناد:  

متقاضیان واجد شرایط می توانند با در دست داشتن معرفی نامه کتبی و کارت شناسایی معتبر جهت خرید اسناد مزایده تا پایان وقت اداری  روز دوشنبه مورخ 1403/02/10 در عسلویه به نشانی مجتمع پتروشیمی جم- شرکت جم پیلن واحد امور حقوقی و پیمانها مراجعه نمایند.

پ- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده:  

تضمین شرکت در مزایده، مبلغ 700/000/000 ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی و یا چک تضمین شده بانکی در وجه شرکت پتروشیمی جم پیلن و یا فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 218270522 بانک تجارت شعبه فلامک شمالی در پاکت الف قرار داده شود.

ت-تحویل پاکات:  

اسناد مزایده پس از تکمیل و امضاء توسط اشخاص مجاز می بایست حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1403/02/16 در عسلویه به نشانی مجتمع پتروشیمی جم(الفین دهم)، سردرب جنوبی، امور مراجعین(حراست) تحویل گردد.

 ث - شرایط مزایده:

1)خرید اسناد مزایده با واریز مبلغ یک میلیون ریال معادل صد هزار تومان به حساب شماره 2663130121 بانک تجارت شعبه پتروشیمی جم به نام شرکت پتروشیمی جم پیلن.

2)دریافت اسناد مزایده مشروط به داشتن مجوز از محیط زیست عسلویه می باشد (امکان استفاده یک شخص یا شرکت از مجوز شخص یا شرکت دیگر وجود ندارد. )

3)کلیه اقلام مندرج در بندهای 11 گانه بخش( الف) بصورت یکجا و کلی فروخته می شوند و به هیچ وجه قابل تفکیک و تجزیه نمی باشد.

4)هزینه انتشار آگهی و سایر هزینه های جانبی بر عهده برنده مزایده می باشد.

5)شرکت پتروشیمی جم پیلن در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

                                             روابط عمومی و اموربین الملل شرکت پتروشیمی جم پیلن(سهامی عام)

 

35/2


تاریخ بروزرسانی : ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۰:۰۱

«آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 07-1403 »

شرکت پتروشیمی جم پیلن(سهامی عام) در نظر دارد نسبت به انجام موضوع به شرح ذیل مطابق با مشخصات و بر اساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید.   

موضوع مناقصه: تأمین کارت های برند ANSALDO مورد نیاز کارخانه شرکت پتروشیمی جم پیلن.

ب: دریافت اسناد:

متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی در روزنامه با ارائه معرفی نامه معتبر و فیش واریزی به مبلغ 1/000/000 ریال به حساب شماره 2663130121 بانک تجارت شعبه پتروشیمی جم ، جهت خرید اسناد مناقصه حداکثر تا ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 1403/02/12  به نشانی : تهران  شهرک قدس - بلوار فرحزادی - بلوار ایوانک - خیابان شجریان شمالی - جنب بانک تجارت -پلاک 5 شرکت پتروشیمی جم پیلن طبقه اول - واحد امور حقوقی و پیمانها مراجعه نمایند.

پ: مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:

تضمین شرکت در مناقصه، مبلغ  490/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز لازم و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ت: محل و مهلت تحویل پاکات پیشنهادی:

اسناد مناقصه بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل، امضاء و ممهور شود و حداکثر تا ساعت 16 روز دوشنبه مورخ   1403/02/24 نسبت به تحویل پاکت ها در تهران به نشانی شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، خیابان شجریان شمالی ، پلاک  5- شرکت پتروشیمی جم پیلن جم طبقه چهارم - واحد حراست اقدام گردد. ضمناً گشایش پاکات های پیشنهادی، سالن کنفرانس شرکت پتروشیمی جم پیلن می باشد.

تذکر1: به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تذکر2: سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

تذکر3: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر4: شرکت پتروشیمی جم پیلن جم در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

                                                                                                                                          

                                                                              روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی جم پیلن جم(سهامی عام)

 

1403-07


تاریخ بروزرسانی : ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۰۹:۴۶

«آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای به شماره 05-1403 »

شرکت پتروشیمی جم پیلن(سهامی عام) در نظر دارد نسبت به انجام موضوع به شرح ذیل مطابق با مشخصات و بر اساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید.   

 موضوع مناقصه: خرید 10 دستگاه لیفتراک 3 تنی مورد نیاز کارخانه شرکت پتروشیمی جم پیلن.

الف: دریافت اسناد:

متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی در روزنامه با ارائه معرفی نامه معتبر و فیش واریزی به مبلغ 1/000/000 ریال به حساب شماره 2663130121 بانک تجارت شعبه پتروشیمی جم، جهت خرید اسناد مناقصه حداکثر تا ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 1403/02/05 به نشانی : عسلویه، مجتمع پتروشیمی جم(الفین دهم)شرکت پتروشیمی جم پیلن، واحد امور حقوقی و پیمانها مراجعه نمایند.

آدرس ایمیل جهت ارسال معرفی نامه و فیش واریزی: r.hakimiyan@jppc.ir  

شماره تماس جهت هماهنگی: 07737323777 داخلی 436 و 438 

ب: مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:

تضمین شرکت در مناقصه، مبلغ  17/000/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز لازم و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

پ: محل و مهلت تحویل پاکت های پیشنهادی:

اسناد مناقصه بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل، امضاء و ممهور شود و حداکثر تا ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 1403/02/12 نسبت به تحویل پاکت ها در تهران به نشانی شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، خیابان شجریان شمالی ، پلاک 5 ، شرکت پتروشیمی جم پیلن، طبقه چهارم، واحد حراست و یا به نشانی عسلویه : مجتمع پتروشیمی جم(الفین دهم ) شرکت پتروشیمی جم پیلن،سردرب جنوبی امور مراجعین، واحد حراست اقدام گردد.ضمناً محل گشایش پاکت های پیشنهادی، سالن کنفرانس شرکت پتروشیمی جم پیلن می باشد.

تذکر1: به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تذکر2: سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

تذکر3: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر4: شرکت پتروشیمی جم پیلن در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

                روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی جم پیلن(سهامی عام)

 

403-05


تاریخ بروزرسانی : ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۱:۲۱

«آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 1/ 1402-40»

شرکت پتروشیمی جم پیلن(سهامی عام) در نظر دارد نسبت به انجام موضوع به شرح ذیل مطابق با مشخصات و بر اساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید.   

 موضوع مناقصه: تأمین رگولاتور پنل آنالایزرهای گاز برند SIAD مورد نیاز کارخانه شرکت پتروشیمی جم پیلن.

الف: دریافت اسناد:

متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی در روزنامه با ارائه معرفی نامه معتبر و فیش واریزی به مبلغ 1/000/000 ریال به حساب شماره 2663130121 بانک تجارت شعبه پتروشیمی جم ، جهت خرید اسناد مناقصه حداکثر تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 1403/02/08 به نشانی : تهران   شهرک قدس - بلوار فرحزادی - بلوار ایوانک - خیابان شجریان شمالی - جنب بانک تجارت -پلاک 5 شرکت پتروشیمی جم پیلن طبقه اول - واحد امور حقوقی و پیمانها مراجعه نمایند.

ب: مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:

تضمین شرکت در مناقصه، مبلغ  1/700/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز لازم و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

پ: محل و مهلت تحویل پاکت های پیشنهادی:

اسناد مناقصه بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل، امضاء و ممهور شود و حداکثر تا ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 1403/02/17 نسبت به تحویل پاکت ها در تهران به نشانی شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، خیابان شجریان شمالی ، پلاک 5 ، شرکت پتروشیمی جم پیلن، طبقه چهارم، واحد حراست اقدام گردد.ضمناً محل گشایش پاکت های پیشنهادی، سالن کنفرانس شرکت پتروشیمی جم پیلن می باشد.

تذکر1: به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تذکر2: سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

تذکر3: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر4: شرکت پتروشیمی جم پیلن در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

                                                    روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی جم پیلن(سهامی عام)

40/1


تاریخ بروزرسانی : ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۱:۱۸

«آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای به شماره 1403-03 »

شرکت پتروشیمی جم پیلن(سهامی عام) در نظر دارد نسبت به انجام موضوع به شرح ذیل مطابق با مشخصات و بر اساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید.   

موضوع مناقصه: تأمین تجهیزات برند Bently Nevada مورد نیاز کارخانه شرکت پتروشیمی جم پیلن.

الف : دریافت اسناد:

متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی در روزنامه با ارائه معرفی نامه معتبر و فیش واریزی به مبلغ 1/000/000 ریال به حساب شماره 2663130121 بانک تجارت شعبه پتروشیمی جم ، جهت خرید اسناد مناقصه حداکثر تا ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 1403/01/27 به نشانی : تهران   شهرک قدس - بلوار فرحزادی - بلوار ایوانک - خیابان شجریان شمالی - جنب بانک تجارت -پلاک 5 شرکت پتروشیمی جم پیلن طبقه اول - واحد امور حقوقی و پیمانها مراجعه نمایند.

ب : مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:

تضمین شرکت در مناقصه، مبلغ  1/500/000/000 ریال صرفاً به صورت ضمانت نامه بانکی از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز لازم و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

پ : محل و مهلت تحویل پاکات پیشنهادی:

اسناد مناقصه بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل، امضاء و ممهور شود و حداکثر تا ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 1403/02/10 نسبت به تحویل پاکت ها در تهران به نشانی شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، خیابان شجریان شمالی ، پلاک  5- شرکت پتروشیمی جم پیلن طبقه چهارم - واحد حراست اقدام گردد. ضمناً محل گشایش پاکت های پیشنهادی، سالن کنفرانس شرکت پتروشیمی جم پیلن می باشد.

تذکر1: به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تذکر 2: شرکت کنندگان در مناقصه براساس اسناد ارزیابی ، امتیاز دهی شده و در صورت احراز شرایط، پاکت قیمت آنها گشوده خواهد شد.

تذکر3: سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

تذکر4: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر5: شرکت پتروشیمی جم پیلن در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

           روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی جم پیلن(سهامی عام)

 

1403-03


تاریخ بروزرسانی : ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ ۰۹:۵۵

«آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 1403-02»

شرکت پتروشیمی جم پیلن(سهامی عام) در نظر دارد نسبت به انجام موضوع به شرح ذیل مطابق با مشخصات و بر اساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید.   

 موضوع مناقصه: خرید یک دستگاه خودرو وانت فوتون با تجهیزات جانبی ایمنی مورد نیاز کارخانه شرکت پتروشیمی جم پیلن.

الف: دریافت اسناد:

متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی در روزنامه با ارائه معرفی نامه معتبر و فیش واریزی به مبلغ 1/000/000 ریال به حساب شماره 2663130121 بانک تجارت شعبه پتروشیمی جم ، جهت خرید اسناد مناقصه حداکثر تا ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 1403/01/29 به نشانی : تهران   شهرک قدس - بلوار فرحزادی - بلوار ایوانک - خیابان شجریان شمالی - جنب بانک تجارت -پلاک 5 شرکت پتروشیمی جم پیلن طبقه اول - واحد امور حقوقی و پیمانها مراجعه نمایند.

ب: مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:

تضمین شرکت در مناقصه، مبلغ  1,400,000,000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز لازم و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

پ: محل و مهلت تحویل پاکت های پیشنهادی:

اسناد مناقصه بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل، امضاء و ممهور شود و حداکثر تا ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 1403/02/12 نسبت به تحویل پاکت ها در تهران به نشانی شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، خیابان شجریان شمالی ، پلاک 5 ، شرکت پتروشیمی جم پیلن، طبقه چهارم، واحد حراست اقدام گردد.ضمناً محل گشایش پاکت های پیشنهادی، سالن کنفرانس شرکت پتروشیمی جم پیلن می باشد.

تذکر1: به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تذکر2: سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

تذکر3: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر4: شرکت پتروشیمی جم پیلن در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

                                                    روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی جم پیلن(سهامی عام)

1403-022


تاریخ بروزرسانی : ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ ۰۹:۵۱

«آگهی فراخوان شناسایی تأمین کنندگان تجهیزات بسته بندی برند BAGLINE به شماره 01 -1403»

شرکت پتروشیمی جم پیلن (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به شناسایی تأمین کنندگان قطعات و تجهیزات بسته بندی  برند BAGLINE اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص واجد شرایط دعوت می شود نامه اعلام آمادگی خود به همراه مدارک خواسته شده شامل 1- اسناد و مدارک شرکت2- سوابق کاری 3- اطلاعات کادر فنی (کلی) 4- رزومه و شرح فعالیت ها و سایر مدارک 5-توانایی شناسایی قطعات از روی کدهای سازنده اصلی(BAGLINE) و شرح قطعه و همچنین درج شماره تماس(تلفن همراه) را تا ساعت 16:00روز چهارشنبه مورخ 1403/01/29 در تهران به نشانی شهرک قدس بلوار فرحزادی بلوار ایوانک- خیابان شجریان شمالی جنب بانک تجارت پلاک 5 طبقه چهارم- واحد حراست تحویل نمایند.ضمناً تأمین کنندگان می توانند جهت اخذ مشخصات کالا تا قبل از تاریخ فوق الذکر به نشانی اشاره شده طبقه اول واحد امور حقوقی و پیمانها مراجعه نمایند.

پس از بررسی و ارزیابی لازم از نظر توانایی، از تأمین کنندگان واجد شرایط و تأیید صلاحیت شده که حداقل امتیاز مرحله ارزیابی کیفی را به دست آورند جهت دریافت اسناد مناقصه کتباً دعوت به عمل خواهد آمد.

تذکر1: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر2: شرکت پتروشیمی جم پیلن در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

جهت اطلاعات بیشتر با شماره 07737323774 داخلی 316 و 318 واحد ابزار دقیق تماس حاصل نمایید .

 

                                                      روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی جم پیلن (سهامی عام)

1403-01


تاریخ بروزرسانی : ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ ۰۹:۴۶

«آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره-401402»

شرکت پتروشیمی جم پیلن(سهامی عام) در نظر دارد نسبت به انجام موضوع به شرح ذیل مطابق با مشخصات و بر اساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید.   

 موضوع مناقصه: تأمین رگولاتور پنل آنالایزرهای گاز برند SIAD مورد نیاز کارخانه شرکت پتروشیمی جم پیلن.

الف: دریافت اسناد:

متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی در روزنامه با ارائه معرفی نامه معتبر و فیش واریزی به مبلغ 1/000/000 ریال به حساب شماره 2663130121 بانک تجارت شعبه پتروشیمی جم ، جهت خرید اسناد مناقصه حداکثر تا ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 1402/12/28 به نشانی : تهران   شهرک قدس - بلوار فرحزادی - بلوار ایوانک - خیابان شجریان شمالی - جنب بانک تجارت -پلاک 5 شرکت پتروشیمی جم پیلن طبقه اول - واحد امور حقوقی و پیمانها مراجعه نمایند.

ب: مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:

تضمین شرکت در مناقصه، مبلغ  1/700/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز لازم و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

پ: محل و مهلت تحویل پاکت های پیشنهادی:

اسناد مناقصه بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل، امضاء و ممهور شود و حداکثر تا ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 1403/01/20 نسبت به تحویل پاکت ها در تهران به نشانی شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، خیابان شجریان شمالی ، پلاک 5 ، شرکت پتروشیمی جم پیلن، طبقه چهارم، واحد حراست اقدام گردد.ضمناً محل گشایش پاکت های پیشنهادی، سالن کنفرانس شرکت پتروشیمی جم پیلن می باشد.

تذکر1: به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تذکر2: سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

تذکر3: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر4: شرکت پتروشیمی جم پیلن در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

                                                    روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی جم پیلن(سهامی عام)

 

140241

تاریخ بروزرسانی : ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ ۱۶:۳۸

«آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 38-1402 »

شرکت پتروشیمی جم پیلن(سهامی عام) در نظر دارد نسبت به انجام موضوع به شرح ذیل مطابق با مشخصات و بر اساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید.   

 موضوع مناقصه: خرید 6 دست لباس آلومینیومی دوتیکه ضد حرارت برند بولدوزر( bulldozer) مورد نیاز کارخانه شرکت پتروشیمی جم پیلن.

الف: دریافت اسناد:

متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی در روزنامه با ارائه معرفی نامه معتبر و فیش واریزی به مبلغ 1/000/000 ریال به حساب شماره 2663130121 بانک تجارت شعبه پتروشیمی جم ، جهت خرید اسناد مناقصه حداکثر تا ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 1402/11/25 به نشانی : تهران –  شهرک قدس - بلوار فرحزادی - بلوار ایوانک - خیابان شجریان شمالی - جنب بانک تجارت -پلاک 5 شرکت پتروشیمی جم پیلن طبقه اول - واحد امور حقوقی و پیمانها مراجعه نمایند.

ب: مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:

تضمین شرکت در مناقصه، مبلغ  660/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز لازم و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

پ: محل و مهلت تحویل پاکت های پیشنهادی:

اسناد مناقصه بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل، امضاء و ممهور شود و حداکثر تا ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 1402/12/09 نسبت به تحویل پاکت ها در تهران به نشانی شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، خیابان شجریان شمالی ، پلاک 5 ، شرکت پتروشیمی جم پیلن، طبقه چهارم، واحد حراست اقدام گردد.ضمناً محل گشایش پاکت های پیشنهادی، سالن کنفرانس شرکت پتروشیمی جم پیلن می باشد.

تذکر1: به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تذکر2: سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

تذکر3: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر4: شرکت پتروشیمی جم پیلن در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

 

                                                    روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی جم پیلن(سهامی عام)

-48


تاریخ بروزرسانی : ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ ۱۲:۵۱

«آگهی تجدید مزایده عمومی فروش ضایعات غیرپلیمری به شماره 1/35-1402»

شرکت پتروشیمی جم پیلن (سهامی عام) در نظر دارد از طریق مزایده عمومی نسبت به فروش ضایعات غیرپلیمری کارخانه شرکت خود واقع در شهرستان عسلویه، مجتمع پتروشیمی جم (الفین دهم) به شرح مندرج در بخش (الف) بر اساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد مزایده اقدام نماید.                                           

                   

ردیف

نوع ضایعات

مقدارتقریبی تجمیع یکساله

واحد شمارش

1

پلاستیکی

45

تن

2

چوب

50

تن

3

عادی سلولزی- کاغذی و ...(دور ریز غیرپلیمری)

40

تن

4

فلزی

30

تن

5

کارتن و لفاف

20

تن

6

انواع باتری

100

کیلوگرم

7

یا ...PVC انواع کابل مسی با روکش

2

تن

8

ضایعات برنج

200

کیلوگرم

9

ضایعات چدنی

500

کیلوگرم

10

ضایعات چراغ سیلندری 250 وات(مستعمل و مازاد)

12

عدد

11

پروژکتور 400وات (مستعمل و مازاد)

12

عدد

 ب - دریافت اسناد:  

متقاضیان واجد شرایط می توانند با در دست داشتن معرفی نامه کتبی و کارت شناسایی معتبر جهت خرید اسناد مزایده تا پایان ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 1402/11/24 در عسلویه به نشانی مجتمع پتروشیمی جم- شرکت جم پیلن واحد امور حقوقی و پیمانها مراجعه نمایند.

پ- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده:  

تضمین شرکت در مزایده، مبلغ 700/000/000 ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی و یا چک تضمین شده بانکی در وجه شرکت پتروشیمی جم پیلن و یا فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 218270522 بانک تجارت شعبه فلامک شمالی در پاکت الف قرار داده شود.

ت-تحویل پاکات:  

اسناد مزایده پس از تکمیل و امضاء توسط اشخاص مجاز می بایست حداکثر تا پایان ساعت 16روز شنبه مورخ 1402/12/05 در عسلویه به نشانی مجتمع پتروشیمی جم(الفین دهم)، سردرب جنوبی، امور مراجعین(حراست) تحویل گردد.

 ث - شرایط مزایده:

1)خرید اسناد مزایده با واریز مبلغ یک میلیون ریال معادل صد هزار تومان به حساب شماره 2663130121 بانک تجارت شعبه پتروشیمی جم به نام شرکت پتروشیمی جم پیلن.

2)دریافت اسناد مزایده مشروط به داشتن مجوز از محیط زیست عسلویه می باشد (امکان استفاده یک شخص یا شرکت از مجوز شخص یا شرکت دیگر وجود ندارد. )

3)کلیه اقلام مندرج در بندهای 11 گانه بخش( الف) بصورت یکجا و کلی فروخته می شوند و به هیچ وجه قابل تفکیک و تجزیه نمی باشد.

4)هزینه انتشار آگهی و سایر هزینه های جانبی بر عهده برنده مزایده می باشد.

5)شرکت پتروشیمی جم پیلن در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

 

                                             روابط عمومی و اموربین الملل شرکت پتروشیمی جم پیلن(سهامی عام)

 

-47


تاریخ بروزرسانی : ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ ۱۵:۳۶

« آگهی فراخوان شناسایی تأمین کننده الکتروموتور KW 300 برند ANSALDO به شماره 21-1402»

شرکت پتروشیمی جم پیلن (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به شناسایی تأمین کنندگان الکتروموتور KW 300 برند ANSALDO

به شرح جدول زیر اقدام نماید. لذا ازکلیه اشخاص واجد شرایط دعوت می شود نامه اعلام آمادگی خود به همراه مدارک خواسته شده شامل 1- سوابق قراردادهای اجرایی مرتبط با موضوع فراخوان در ده سال گذشته 2- سوابق حسن انجام کار 3- ارزیابی توان مالی و اعتباری 4- ارزیابی توان فنی و برنامه ریزی تأمین کنندگان 5- ارزیابی توان تجهیزاتی تأمین کننده 6- ارزیابی کفایت کارکنان کلیدی تأمین کننده و همچنین درج شماره تماس(تلفن همراه) را تا روز سه شنبه مورخ 1402/11/24 در تهران به نشانی شهرک قدس بلوار فرحزادی بلوار ایوانک- خیابان فلامک(شجریان) شمالی جنب بانک تجارت پلاک 5 طبقه چهارم- واحد حراست تحویل نمایند.

پس از بررسی و ارزیابی لازم از نظر توانایی، از تأمین کنندگان واجد شرایط و تأیید صلاحیت شده که حداقل امتیاز مرحله ارزیابی کیفی را به دست آورند جهت دریافت اسناد مناقصه کتباً دعوت به عمل خواهد آمد.

تذکر1: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر2: شرکت پتروشیمی جم پیلن در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

3333                     

                                                      روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی جم پیلن (سهامی عام)

 355


تاریخ بروزرسانی : ۹ بهمن ۱۴۰۲ ۱۱:۴۷

«آگهی فراخوان شناسایی تأمین کنندگان لیفتراک به شماره 20-1402 »

 

شرکت پتروشیمی جم پیلن (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به خرید تعداد 10 دستگاه لیفتراک به شرح ذیل که همگی مناسب آب و هوای گرم و شرجی و خاص منطقه عسلویه باشد از تأمین کنندگان دارای صلاحیت اقدام نماید.

مشخصات کالا

تعداد

لیفتراک 3 تن دیزلی مجهز به SIDE SHIFTER مدل دکل سه تیکه کانتینر رو با بالابری حداقل 4.5  متر(MAST:3 STAGE) طول شاخک 120 سانتی متر لاستیک توپر با کابین و کولردار

10

لذا از شرکت های متقاضی که توانایی تأمین لیفتراک را دارا می باشند دعوت می شود نامه اعلام آمادگی خود به همراه رزومه و مشخصات فنی لیفتراک هایی که قادر به تأمین آنها می باشند را به همراه شماره تماس(تلفن همراه) تا روز       دوشنبه مورخ  1402/11/23 در تهران به نشانی شهرک قدس بلوار فرحزادی بلوار ایوانک- خیابان شجریان شمالی جنب بانک تجارت پلاک 5 طبقه چهارم- واحد حراست  یا در عسلویه به نشانی پتروشیمی جم(الفین دهم)- شرکت پتروشیمی جم پیلن- واحد حراست تحویل نمایند.

پس از بررسی و ارزیابی لازم از نظر توانایی، از تأمین کنندگان واجد شرایط و تأیید صلاحیت شده جهت دریافت اسناد مناقصه کتباً دعوت به عمل خواهد آمد.

تذکر1: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر2: شرکت پتروشیمی جم پیلن در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار می باشد.

 

                                                     روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی جم پیلن (سهامی عام)

 

356


تاریخ بروزرسانی : ۹ بهمن ۱۴۰۲ ۱۱:۴۲

Call for identification of chemical suppliers

JAMPILEN Petrochemical company (public joint stock) intends to allocate the supply of required chemicals from domestic or foreign suppliers or manufacturers who have sufficient expertise and experience. We invite eligible and experienced companies in the preparation of chemicals as per the following table:

Row

required chemicals

Row

Required chemicals

1

TEAL

14

DONOR C

2

NA BENZOATE

15

GREASE VASELINE

3

DHT-4A

16

DONOR D

4

A.O. 3114

17

A.O.B215 & DMDBS (with blue pigment)

5

A.O. 1010

18

A.O.B215 & DMDBS (without blue pigment)

6

M.S. 168

19

ATMER 163 (A.S. 163)

7

A.O. B225

20

CA STEARATE

8

A.O. B215

21

NA BENZOATE+ A.O. B225

9

GMS 90(ATMER 129)

22

UV770

10

CATALYST

23

PEROXIDE DHBP

11

WHITE OIL V-70

24

NALCO 7330

12

NALCO 3988

25

DSTDP

13

TALC

The deadline for submitting applications and required documents is from the date of publication of this advertisement until the end of the day on January 31, 2024. Please deliver your application along with the necessary documents to the following address:

JAMPILEN Petrochemical company- Security Department, 4th floor, No.5, North Falamak St., Eyvanak Blvd., Farahzadi Blvd., Shahrak Qods, TEHRAN, IRAN 1467715171

Applicant companies capable of supplying chemicals in the table above should submit the following documents along with a letter of declaration of readiness to the above address:

 1. Company registration documents, including: copy of the articles of association, Official gazette with the latest changes, Economic code, resume, etc
 2. information, and documents confirming the applicant's expertise and experience, including:
  • Previous contracts with Iranian petrochemical companies
  • Technical specifications of chemical material (including TDS, MSDS, Catalogue, …)
  • Shelf life
  • Manufacturing country
  • Proposed conditions, payment and delivery term, etc.

For any technical information, please contact us at (+98-77)37323774 Ext:501

Public and International Relations JAMPILEN Petrochemical company (public joint stock Co.)

 

455

«آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای به شماره36-1402 »

شرکت پتروشیمی جم پیلن(سهامی عام) در نظر دارد نسبت به انجام موضوع به شرح ذیل مطابق با مشخصات و بر اساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید.   

موضوع مناقصه: تأمین، نصب و راه اندازی Screw shaft-Barrel-Screw و Segment مربوط به اکسترودر ZSK-320 ساخت شرکت Coperion در کارخانه شرکت پتروشیمی جم پیلن واقع در عسلویه، مجتمع پتروشیمی جم(الفین دهم).

الف : دریافت اسناد:

متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی در روزنامه با ارائه معرفی نامه معتبر و فیش واریزی به مبلغ 1/000/000 ریال به حساب شماره 2663130121 بانک تجارت شعبه پتروشیمی جم ، جهت خرید اسناد مناقصه حداکثر تا ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 1402/11/08 به نشانی : تهران   شهرک قدس - بلوار فرحزادی - بلوار ایوانک - خیابان شجریان شمالی - جنب بانک تجارت -پلاک 5 شرکت پتروشیمی جم پیلن طبقه اول - واحد امور حقوقی و پیمانها مراجعه نمایند.

ب : مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:

تضمین شرکت در مناقصه، مبلغ  120/000/000/000 ریال صرفاً به صورت ضمانت نامه بانکی از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز لازم و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

پ : محل و مهلت تحویل پاکات پیشنهادی:

اسناد مناقصه بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل، امضاء و ممهور شود و حداکثر تا ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 1402/11/18 نسبت به تحویل پاکت ها در تهران به نشانی شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، خیابان شجریان شمالی ، پلاک  5- شرکت پتروشیمی جم پیلن طبقه چهارم - واحد حراست اقدام گردد.

تذکر1: به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تذکر 2: شرکت کنندگان در مناقصه براساس اسناد ارزیابی ، امتیاز دهی شده و در صورت احراز شرایط، پاکت قیمت آنها گشوده خواهد شد.

تذکر3: سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

تذکر4: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر5: شرکت پتروشیمی جم پیلن در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

                                                    روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی جم پیلن(سهامی عام)

454


تاریخ بروزرسانی : ۲۷ دی ۱۴۰۲ ۱۳:۳۲

«آگهی فراخوان شناسایی تأمین کنندگان گیربکس برند RENK به شماره 18-1402»

شرکت پتروشیمی جم پیلن (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به شناسایی تأمین کنندگان قطعات و همچنین دستگاه کامل گیربکس برند RENK اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص واجد شرایط دعوت می شود نامه اعلام آمادگی خود به همراه مدارک خواسته شده شامل 1- اسناد و مدارک شرکت2- سوابق کاری 3- اطلاعات کادر فنی (کلی) 4- رزومه و شرح فعالیت ها و سایر مدارک 5-توانایی شناسایی قطعات از روی کدهای سازنده اصلی(RENK) و شرح قطعه و همچنین درج شماره تماس(تلفن همراه) را تا ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 1402/11/11 در تهران به نشانی شهرک قدس بلوار فرحزادی بلوار ایوانک- خیابان شجریان شمالی جنب بانک تجارت پلاک 5 طبقه چهارم- واحد حراست تحویل نمایند.ضمناً تأمین کنندگان می توانند جهت اخذ مشخصات کالا تا قبل از تاریخ فوق الذکر به نشانی اشاره شده طبقه اول واحد امور حقوقی و پیمانها مراجعه نمایند.

پس از بررسی و ارزیابی لازم از نظر توانایی، از تأمین کنندگان واجد شرایط و تأیید صلاحیت شده که حداقل امتیاز مرحله ارزیابی کیفی را به دست آورند جهت دریافت اسناد مناقصه کتباً دعوت به عمل خواهد آمد.

تذکر1: اولویت خرید گیربکس کامل با برند RENK می باشد لیکن شرکت هایی که متقاضی تامین برندهای مشابه هستند نیز می توانند پیشنهادات خود را ارائه نمایند.

تذکر2: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر3: شرکت پتروشیمی جم پیلن در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

                       

                                                      روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی جم پیلن (سهامی عام)

741


تاریخ بروزرسانی : ۲۳ دی ۱۴۰۲ ۱۷:۲۴

«آگهی فراخوان شناسایی تأمین کنندگان مواد شیمیایی به شماره 19-1402»

شرکت پتروشیمی جم پیلن (سهامی عام) در نظر دارد تأمین مواد شیمیایی  مورد نیاز خود را به شرکتهای تأمین کننده یا تولید کننده داخلی و خارجی دارای تخصص و تجربه کافی واگذار نماید. لذا از شرکتهای واجد شرایط و مجرب در تهیه مواد شیمیایی مشروحه جدول ذیل دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار آگهی لغایت تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1402/11/09 تقاضای خود به همراه مدارک مورد نیاز را به واحد حراست به نشانی: تهران-شهرک قدس بلوار فرحزادی بلوار ایوانک-خیابان شجریان شمالی جنب بانک تجارت پلاک 5 طبقه چهارم تحویل نمایند.

ردیف

ماده شیمیایی مورد نیاز

ردیف

ماده شیمیایی مورد نیاز

1

TEAL

14

DONOR C

2

NA BENZOATE

15

GREASE VASELINE

3

DHT-4A

16

DONOR D

4

A.O. 3114

17

(با پایه آبی رنگ)     A.O.B215 & DMDBS

5

A.O. 1010

18

(بدون پایه آبی رنگ) A.O.B215 & DMDBS

6

M.S. 168

19

ATMER 163 (A.S. 163)

7

A.O. B225

20

CA STEARATE

8

A.O. B215

21

NA BENZOATE+ A.O. B225

9

GMS 90(ATMER 129)

22

UV770

10

CATALYST

23

PEROXIDE DHBP

11

WHITE OIL V-70

24

NALCO  7330

12

NALCO  3988

25

DSTDP

13

TALC

شرکت های متقاضی که توانایی تأمین مواد شیمیایی صدرالاشاره را دارا می باشند می بایست مدارک ذیل را به همراه نامه اعلام آمادگی به آدرس فوق الذکر ارسال نمایند.

1-مدارک ثبتی شرکت شامل تصاویر اساسنامه-روزنامه رسمی به همراه آخرین تغییرات-کد اقتصادی رزومه

2-سایر پیشنهادات، اطلاعات و مدارک مؤید تخصص و تجربه متقاضی قراردادهای مشتریان قبلی، مشخصات فنی مواد شیمیایی، کشور تولید کننده، مدت انقضاء، شرایط پیشنهادی، پرداخت و ترم پیشنهادی تحویل مواد و...

-پس از بررسی و ارزیابی لازم از نظر توانایی، از تأمین کنندگان واجد شرایط و تأیید صلاحیت شده جهت دریافت اسناد مناقصه کتباً دعوت بعمل خواهد آمد.

تذکر1: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر2: شرکت پتروشیمی جم پیلن در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله بدون ذکر دلیل مختار           می باشد.

-درصورت نیاز به اطلاعات فنی با شماره تماس 37323774-077 داخلی 501 (واحد فرآیند) تماس حاصل نمائید.

       روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی جم پیلن (سهامی عام)

 

471


تاریخ بروزرسانی : ۲۳ دی ۱۴۰۲ ۱۷:۲۱

«آگهی مزایده عمومی فروش ضایعات غیرپلیمری به شماره 35-1402»

شرکت پتروشیمی جم پیلن (سهامی عام) در نظر دارد از طریق مزایده عمومی نسبت به فروش ضایعات غیرپلیمری کارخانه شرکت خود واقع در شهرستان عسلویه، مجتمع پتروشیمی جم (الفین دهم) به شرح مندرج در بخش (الف) براساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد مزایده اقدام نماید.

ردیف

نوع ضایعات

مقدارتقریبی تجمیع یکساله

واحد شمارش

1

پلاستیکی

45

تن

2

چوب

50

تن

3

عادی سلولزی- کاغذی و ...(دور ریز غیرپلیمری)

40

تن

4

فلزی

30

تن

5

کارتن و لفاف

20

تن

6

انواع باتری

100

کیلوگرم

7

یا ...PVC انواع کابل مسی با روکش

2

تن

8

ضایعات برنج

200

کیلوگرم

9

ضایعات چدنی

500

کیلوگرم

10

ضایعات چراغ سیلندری 250 وات(مستعمل و مازاد)

12

عدد

11

پروژکتور 400وات (مستعمل و مازاد)

12

عدد

 ب - دریافت اسناد:  

متقاضیان واجد شرایط می توانند با در دست داشتن معرفی نامه کتبی و کارت شناسایی معتبر جهت خرید اسناد مزایده تا پایان ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 1402/10/20 در عسلویه به نشانی مجتمع پتروشیمی جم- شرکت جم پیلن واحد امور حقوقی و پیمانها مراجعه نمایند.

پ- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده:  

تضمین شرکت در مزایده، مبلغ 700/000/000 ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی و یا چک تضمین شده بانکی در وجه شرکت پتروشیمی جم پیلن و یا فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 218270522 بانک تجارت شعبه فلامک شمالی در پاکت الف قرار داده شود.

ت-تحویل پاکات:  

اسناد مزایده پس از تکمیل و امضاء توسط اشخاص مجاز می بایست حداکثر تا پایان ساعت 16روز شنبه مورخ1402/10/30 در عسلویه به نشانی مجتمع پتروشیمی جم(الفین دهم)، سردرب جنوبی، امور مراجعین(حراست) تحویل گردد.

 ث - شرایط مزایده:

1)خرید اسناد مزایده با واریز مبلغ یک میلیون ریال معادل صد هزار تومان به حساب شماره 2663130121 بانک تجارت شعبه پتروشیمی جم به نام شرکت پتروشیمی جم پیلن.

2)دریافت اسناد مزایده مشروط به داشتن مجوز از محیط زیست عسلویه می باشد (امکان استفاده یک شخص یا شرکت از مجوز شخص یا شرکت دیگر وجود ندارد. )

3)کلیه اقلام مندرج در بندهای 11 گانه بخش( الف) بصورت یکجا و کلی فروخته می شوند و به هیچ وجه قابل تفکیک و تجزیه نمی باشد.

4)هزینه انتشار آگهی و سایر هزینه های جانبی بر عهده برنده مزایده می باشد.

5)شرکت پتروشیمی جم پیلن در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

                                             روابط عمومی و اموربین الملل شرکت پتروشیمی جم پیلن(سهامی عام)

415


تاریخ بروزرسانی : ۶ دی ۱۴۰۲ ۱۰:۵۰

«آگهی فراخوان شناسایی تأمین کنندگان جامبوبگ به شماره 17-1402»

شرکت پتروشیمی جم پیلن(سهامی عام) در نظر دارد تأمین 14000 تخته جامبوی یک تنی- 3150 تخته جامبوی 500 کیلویی  بدون لایه درونی و 1000 تخته جامبوی 500 کیلیویی با لایه درونی را از طریق فراخوان عمومی به تأمین کنندگان واجد شرایط واگذار نماید. لذا ازکلیه تأمین کنندگان واجد شرایط دعوت می شود نامه اعلام آمادگی خود به همراه رزومه  و شماره تماس(تلفن همراه) را تا روز چهارشنبه مورخه 1402/09/01 در تهران به نشانی- شهرک قدس بلوار فرحزادی بلوار ایوانک- خیابان شجریان شمالی جنب بانک تجارت پلاک 5 طبقه چهارم- واحد حراست تحویل نمایند.

 بدیهی است شرکت کنندگان در فراخوان عمومی پس از احراز شرایط لازم در ارزیابی اولیه ، می بایست با دریافت مشخصات فنی مد نظر این شرکت، نمونه های (حداقل یک تخته از هر جامبو) هر یک از جامبو های فوق الاشاره را جهت ارزیابی فنی به نشانی استان بوشهر عسلویه مجتمع پتروشیمی جم (الفین دهم)- انبار قطعات شرکت پتروشیمی جم پیلن(سهامی عام) ارائه نمایند. شرکت می تواند توسط بازرس خود با هماهنگی قبلی نسبت به بازدید از محل کارخانه تولیدی متقاضیان اقدام نماید.

عدم ارائه نمونه به منزله انصراف از شرکت در مناقصه تلقی می گردد و در صورت تأیید نمونه ارسالی، از تأمین کنندگان واجد شرایط و تأیید صلاحیت شده جهت دریافت اسناد مناقصه کتباً دعوت به عمل خواهد آمد.

 تذکر1: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده/ برندگان نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر2: شرکت پتروشیمی جم پیلن در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

                                                                                                                                          

   

                                                                         روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی جم پیلن (سهامی عام)

 

55

«آگهی تجدید مناقصه عمومی به شماره27/1-1402»

شرکت پتروشیمی جم پیلن (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به تأمین اقلام برق رسانی به فاز اول پروژه خالص سازی(کابل) مورد نیاز کارخانه خود واقع در عسلویه، مجتمع پتروشیمی جم مطابق با مشخصات و بر اساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.   

موضوع مناقصه: تأمین اقلام برق رسانی به فاز اول پروژه خالص سازی مورد نیاز کارخانه شرکت پتروشیمی جم پیلن.

الف: دریافت اسناد:

متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی در روزنامه با در دست داشتن معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر (معرفی نامه معتبر برای نمایندگان حقوقی) و فیش واریزی  به مبلغ 1/000/000 ریال به حساب شماره 2663130121 بانک تجارت شعبه پتروشیمی جم به نام شرکت پتروشیمی جم پیلن ، جهت خرید اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری روز              شنبه مورخ 1402/08/27 به نشانی : تهران- شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-خیابان شجریان شمالی-جنب بانک تجارت-پلاک 5 شرکت پتروشیمی جم پیلن طبقه اول-واحد  امور حقوقی و پیمانها مراجعه نمایند.

پ: مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:

تضمین شرکت در مناقصه، مبلغ  775/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز لازم و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ت: محل و مهلت تحویل پاکات پیشنهادی:

اسناد مناقصه بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل، امضاء و ممهور شود و حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1402/09/12 نسبت به تحویل پاکت ها در تهران به نشانی شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، خیابان شجریان شمالی ، پلاک  5 ، شرکت پتروشیمی جم پیلن طبقه چهارم - واحد حراست اقدام گردد.

تذکر1: به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تذکر2: سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

تذکر3: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر4: شرکت پتروشیمی جم پیلن در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

تذکر5: متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 7323774-0773 داخلی 310 تماس حاصل نمایند.

                                                    روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی جم پیلن(سهامی عام)

88

«آگهی تجدید مناقصه عمومی یک  مرحله ای 1/24-1402»

 

شرکت پتروشیمی جم پیلن(سهامی عام) در نظر دارد نسبت به خرید تجهیزات تیوبینگ و لاین کشی آزمایشگاه آنالیز گاز مورد نیاز کارخانه خود مطابق با مشخصات و بر اساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید.

ب: دریافت اسناد:

متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی در روزنامه با در دست داشتن معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر (معرفی نامه معتبر برای نمایندگان حقوقی) و فیش واریزی  به مبلغ 1/000/000 ریال به حساب شماره 2663130121 بانک تجارت شعبه پتروشیمی جم به نام شرکت پتروشیمی جم پیلن ، جهت خرید اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری روز              شنبه مورخ 1402/08/27 به نشانی : تهران- شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-خیابان شجریان شمالی-جنب بانک تجارت-پلاک 5 شرکت پتروشیمی جم پیلن طبقه اول-واحد  امور حقوقی و پیمانها مراجعه نمایند.

پ: مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:

تضمین شرکت در مناقصه، مبلغ 936/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز لازم و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ت: محل و مهلت تحویل پاکات پیشنهادی:

اسناد مناقصه بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل، امضاء و ممهور شود و حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1402/09/12 نسبت به تحویل پاکت ها در تهران به نشانی شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، خیابان شجریان شمالی ، پلاک  5 ، شرکت پتروشیمی جم پیلن طبقه چهارم - واحد حراست اقدام گردد.

تذکر1: به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تذکر2: سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

تذکر3: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر4: شرکت پتروشیمی جم پیلن در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

                                                                                                              

                                                                 روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی جم پیلن (سهامی عام)

87

«آگهی فراخوان شناسایی پیمانکاران عملیات اجرای پیوینگ انبارها و سرویس بهداشتی و حمام  به شماره 16-1402 »

 

شرکت پتروشیمی جم پیلن (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به انجام عملیات اجرای پیوینگ انبارها و سرویس بهداشتی و حمام به شرح ذیل توسط پیمانکاران دارای صلاحیت اقدام نماید.

1- عملیات اجرای پیوینگ در انبارها به متراژ 300 متر مربع در شرکت پتروشیمی جم پیلن.

2-عملیات اجرای سرویس بهداشتی و حمام جهت واحد بسته بندی در شرکت پتروشیمی جم پیلن.

3-عملیات اجرای تعمیرات سرویس بهداشتی رستوران مرکزی در شرکت پتروشیمی جم پیلن.

لذا از پیمانکاران متقاضی که توانایی انجام عملیات فوق الذکر را دارا می باشند دعوت می شود نامه اعلام آمادگی خود به همراه رزومه و همراه شماره تماس(تلفن همراه) را تا روز چهارشنبه مورخ  1402/08/10 در تهران به نشانی شهرک قدس بلوار فرحزادی بلوار ایوانک- خیابان شجریان شمالی جنب بانک تجارت پلاک 5 طبقه چهارم- واحد حراست و یا در عسلویه به نشانی: پتروشیمی جم (الفین دهم) -شرکت پتروشیمی جم پیلن- واحد حراست، تحویل نمایند.

پس از بررسی و ارزیابی لازم از نظر توانایی، از پیمانکاران واجد شرایط و تأیید صلاحیت شده جهت دریافت اسناد مناقصه کتباً دعوت به عمل خواهد آمد.

تذکر1: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر2: شرکت پتروشیمی جم پیلن در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار می باشد.

 

                                                        روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی جم پیلن (سهامی عام)

 

[]


تاریخ بروزرسانی : ۱ آبان ۱۴۰۲ ۰۸:۵۶

«آگهی مناقصه عمومی به شماره 1402-27 »

شرکت پتروشیمی جم پیلن (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به تامین اقلام برق رسانی به فاز اول پروژه خالص سازی مورد نیاز کارخانه خود واقع در عسلویه، مجتمع پتروشیمی جم مطابق با مشخصات و بر اساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.   

موضوع مناقصه: تامین اقلام برق رسانی به فاز اول پروژه خالص سازی مورد نیاز کارخانه شرکت پتروشیمی جم پیلن.

الف: دریافت اسناد:

متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی در روزنامه با ارائه معرفی نامه معتبر و فیش واریزی به مبلغ 1/000/000 ریال به حساب شماره 2663130121 بانک تجارت شعبه پتروشیمی جم ، جهت خرید اسناد مناقصه حداکثر تا ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 1402/07/30 به نشانی : تهران –  شهرک قدس - بلوار فرحزادی - بلوار ایوانک - خیابان شجریان شمالی - جنب بانک تجارت -پلاک 5 شرکت پتروشیمی جم پیلن طبقه اول - واحد امور حقوقی و پیمانها مراجعه نمایند.

پ: مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:

تضمین شرکت در مناقصه، مبلغ  775/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز لازم و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ت: محل و مهلت تحویل پاکات پیشنهادی:

اسناد مناقصه بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل، امضاء و ممهور شود و حداکثر تا ساعت 15 روزچهارشنبه مورخ 1402/08/10 نسبت به تحویل پاکت ها در تهران به نشانی شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، خیابان شجریان شمالی ، پلاک  5- شرکت پتروشیمی جم پیلن طبقه چهارم - واحد حراست اقدام گردد.

تذکر1: به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تذکر2: سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

تذکر3: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر4: شرکت پتروشیمی جم پیلن در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

 

                                                    روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی جم پیلن(سهامی عام)

 

lkj


تاریخ بروزرسانی : ۱۸ مهر ۱۴۰۲ ۱۰:۵۵

«آگهی مناقصه عمومی یک  مرحله ای 24-1402»

 

شرکت پتروشیمی جم پیلن(سهامی عام) در نظر دارد نسبت به خرید تجهیزات تیوبینگ و لاین کشی آزمایشگاه آنالیز گاز مورد نیاز کارخانه خود مطابق با مشخصات و بر اساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید.

ب: دریافت اسناد:

متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی در روزنامه با در دست داشتن معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر (معرفی نامه معتبر برای نمایندگان حقوقی) و فیش واریزی  به مبلغ 1/000/000 ریال به حساب شماره 2663130121 بانک تجارت شعبه پتروشیمی جم به نام شرکت پتروشیمی جم پیلن ، جهت خرید اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری روز              چهارشنبه مورخ 1402/07/26 به نشانی : تهران- شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-خیابان شجریان شمالی-جنب بانک تجارت-پلاک 5 شرکت پتروشیمی جم پیلن طبقه اول-واحد  امور حقوقی و پیمانها مراجعه نمایند.

پ: مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:

تضمین شرکت در مناقصه، مبلغ 936/000/000ریال به صورت ضمانت نامه بانکی از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز لازم و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ت: محل و مهلت تحویل پاکات پیشنهادی:

اسناد مناقصه بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل، امضاء و ممهور شود و حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1402/08/09 نسبت به تحویل پاکت ها در تهران به نشانی شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، خیابان شجریان شمالی ، پلاک  5 ، شرکت پتروشیمی جم پیلن طبقه چهارم - واحد حراست اقدام گردد.

تذکر1: به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تذکر2: سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

تذکر3: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر4: شرکت پتروشیمی جم پیلن در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

                                                                                                              

                                                                 روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی جم پیلن (سهامی عام)

 

nn

«آگهی فراخوان شناسایی تأمین کنندگان لیفتراک به شماره 15-1402 »

 

شرکت پتروشیمی جم پیلن (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به خرید تعداد 10 دستگاه لیفتراک به شرح ذیل که همگی مناسب آب و هوای گرم و شرجی و خاص منطقه عسلویه باشد از تأمین کنندگان دارای صلاحیت اقدام نماید.

مشخصات کالا

تعداد

لیفتراک 3 تن دیزلی مجهز به SIDE SHIFTER مدل دکل سه تیکه کانتینر رو با بالابری حداقل 4.5  متر(MAST:3 STAGE) طول شاخک 120 سانتی متر لاستیک توپر با کابین و کولردار

10

لذا از شرکت های متقاضی که توانایی تأمین لیفتراک را دارا می باشند دعوت می شود نامه اعلام آمادگی خود به همراه رزومه و مشخصات فنی لیفتراک هایی که قادر به تأمین آنها می باشند را به همراه شماره تماس(تلفن همراه) تا روز       سه شنبه مورخ  1402/06/21 در تهران به نشانی شهرک قدس بلوار فرحزادی بلوار ایوانک- خیابان شجریان شمالی جنب بانک تجارت پلاک 5 طبقه چهارم- واحد حراست تحویل نمایند.

پس از بررسی و ارزیابی لازم از نظر توانایی، از تأمین کنندگان واجد شرایط و تأیید صلاحیت شده جهت دریافت اسناد مناقصه کتباً دعوت به عمل خواهد آمد.

تذکر1: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر2: شرکت پتروشیمی جم پیلن در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار می باشد.

                                                        روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی جم پیلن (سهامی عام)

 

542


تاریخ بروزرسانی : ۴ شهریور ۱۴۰۲ ۱۰:۵۸

«آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 1402-20 »

شرکت پتروشیمی جم پیلن (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به خرید تجهیزات سیستم توزین سیلوهای مورد نیاز کارخانه خود واقع در عسلویه، مجتمع پتروشیمی جم مطابق با مشخصات و بر اساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید.   

موضوع مناقصه: خرید تجهیزات سیستم توزین سیلوهای مورد نیاز کارخانه شرکت پتروشیمی جم پیلن.

الف: مشخصات اقلام و تجهیزات مورد نیاز:

اقلام و تجهیزات مورد نیاز شامل لودسل، ترانسمیتر وزن، مونتینگ کیت، جانکشن باکس، کابل و CONSTRAINER ساخت کمپانی Minebea Intec (Sartorius) آلمان طبق مشخصات فنی مندرج در شرح درخواست خرید می باشد.

ب: دریافت اسناد:

متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی در روزنامه با ارائه معرفی نامه معتبر و فیش واریزی به مبلغ1/000/000 ریال به حساب شماره 2663130121 بانک تجارت شعبه پتروشیمی جم ، جهت خرید اسناد مناقصه حداکثر تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 1402/06/11 به نشانی : تهران –  شهرک قدس - بلوار فرحزادی - بلوار ایوانک - خیابان شجریان شمالی - جنب بانک تجارت -پلاک 5 شرکت پتروشیمی جم پیلن طبقه اول - واحد امور حقوقی و پیمانها مراجعه نمایند.

پ: مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:

تضمین شرکت در مناقصه، مبلغ  1/100/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز لازم و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ت: محل و مهلت تحویل پاکات پیشنهادی:

اسناد مناقصه بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل، امضاء و ممهور شود و حداکثر تا ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 1402/06/27 نسبت به تحویل پاکت ها در تهران به نشانی شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، خیابان شجریان شمالی ، پلاک  5- شرکت پتروشیمی جم پیلن طبقه چهارم - واحد حراست اقدام گردد.

تذکر1: به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تذکر2: سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

تذکر3: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر4: شرکت پتروشیمی جم پیلن در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

                                                    روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی جم پیلن(سهامی عام)

 

44

«آگهی فراخوان شناسایی تأمین کنندگان قطعات و تجهیزات برند DAVID BROWN به شماره 14-1402»

شرکت پتروشیمی جم‌پیلن (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به شناسایی تأمین کنندگان قطعات و تجهیزات برند

 DAVID BROWN به شرح جدول ذیل اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص واجد شرایط دعوت می شود نامه اعلام آمادگی خود به همراه مدارک خواسته شده شامل 1- رزومه معتبر در خصوص تأمین پمپ david brown ( حداکثر 2 رزومه) 2- تجربه تأمین  پمپ های مشابه  تحریمی از برندهای sulzer/maag 3- ارائه گارانتی های لازم در خصوص قطعات تأمین شده 4- حسن انجام کار و رضایتمندی کارفرماهای قبلی 5-توانایی شناسایی قطعات با توجه به کدهای موجود تجهیز بدون باز کردن تجهیز و همچنین درج شماره تماس(تلفن همراه) را تا روز چهارشنبه مورخ 1402/05/18 در تهران به نشانی شهرک قدس بلوار فرحزادی بلوار ایوانک- خیابان شجریان شمالی جنب بانک تجارت پلاک 5 طبقه چهارم- واحد حراست تحویل نمایند.

پس از بررسی و ارزیابی لازم از نظر توانایی، از تأمین کنندگان واجد شرایط و تأیید صلاحیت شده که حداقل امتیاز مرحله ارزیابی کیفی را به دست آورند جهت دریافت اسناد مناقصه کتباً دعوت به عمل خواهد آمد.

تذکر1: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر2: شرکت پتروشیمی جم‌پیلن در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

             

                                                                                   روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی جم‌پیلن (سهامی عام)

 

502


تاریخ بروزرسانی : ۲ اَمرداد ۱۴۰۲ ۱۰:۳۵

«آگهی فراخوان شناسایی تأمین کنندگان قطعات گیربکس برند RENK به شماره 12-1402»

شرکت پتروشیمی جم پیلن (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به شناسایی تأمین کنندگان قطعات گیربکس برند RENK اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص واجد شرایط دعوت می شود نامه اعلام آمادگی خود به همراه مدارک خواسته شده شامل 1- اسناد و مدارک شرکت2- سوابق کاری 3- اطلاعات کادر فنی (کلی) 4- رزومه و شرح فعالیت ها و سایر مدارک 5-توانایی شناسایی قطعات از روی کدهای سازنده اصلی(RENK) و شرح قطعه و همچنین درج شماره تماس(تلفن همراه) را تا روز سه شنبه مورخ 1402/05/17 در تهران به نشانی شهرک قدس بلوار فرحزادی بلوار ایوانک- خیابان شجریان شمالی جنب بانک تجارت پلاک 5 طبقه چهارم- واحد حراست تحویل نمایند.ضمناً تأمین کنندگان می توانند جهت اخذ مشخصات کالا تا قبل از تاریخ فوق الذکر به نشانی اشاره شده طبقه دوم واحد امور حقوقی و پیمانها مراجعه نمایند.

پس از بررسی و ارزیابی لازم از نظر توانایی، از تأمین کنندگان واجد شرایط و تأیید صلاحیت شده که حداقل امتیاز مرحله ارزیابی کیفی را به دست آورند جهت دریافت اسناد مناقصه کتباً دعوت به عمل خواهد آمد.

تذکر1: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر2: شرکت پتروشیمی جم پیلن در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

             

                                              روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی جم پیلن (سهامی عام)

336


تاریخ بروزرسانی : ۲۶ تیر ۱۴۰۲ ۱۲:۲۲

« آگهی مزایده عمومی خودرو به شماره 11-1402 »

شرکت پتروشیمی جم پیلن (سهامی عام) در نظر دارد یک دستگاه خودرو مگان 2000 (رنگ مشکی، دنده اتومات- مدل 1391)  و یک دستگاه هوندا آکورد( رنگ سفید- دنده اتومات مدل 2014)مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت بعمل می آید به منظور خرید اسناد مزایده پس از واریز مبلغ 1/000/000 ریال به حساب جاری 2663130121 بانک تجارت شعبه پتروشیمی جم به نام شرکت پتروشیمی جم پیلن به همراه معرفی نامه و کارت ملی، از تاریخ انتشار آگهی لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1402/04/27 جهت دریافت اسناد مزایده مربوط به خودروهای فوق الذکر به نشانی : عسلویه- مجتمع پتروشیمی جم(الفین دهم)- شرکت پتروشیمی جم پیلن واحد امور حقوقی و پیمانها مراجعه نمایند.

سپرده شرکت در مزایده جهت خودرو مگان مبلغ 800/000/000 ریال و جهت خودرو هوندا آکورد مبلغ 2/000/000/000 ریال به صورت وجه واریزی به حساب شماره 218270522 بانک تجارت شعبه فلامک شمالی  می باشد.(ارائه چک به عنوان تضمین مورد قبول نمی باشد)

تذکر1: هزینه انتشار این آگهی و کارشناسی رسمی دادگستری بر عهده برنده نهایی مزایده خواهد بود.

تذکر2: شرکت پتروشیمی جم پیلن در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مزایده بدون ذکر دلیل مختار است.

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی جم پیلن(سهامی عام) 

 

-29


تاریخ بروزرسانی : ۱۹ تیر ۱۴۰۲ ۱۱:۵۲

« آگهی فراخوان شناسایی تأمین کننده الکتروموتور KW 300 برند ANSALDO به شماره 10-1402»

شرکت پتروشیمی جم پیلن (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به شناسایی تأمین کنندگان الکتروموتور KW 300 برند ANSALDO

به شرح جدول زیر اقدام نماید. لذا ازکلیه اشخاص واجد شرایط دعوت می شود نامه اعلام آمادگی خود به همراه مدارک خواسته شده شامل 1- سوابق قراردادهای اجرایی مرتبط با موضوع فراخوان در ده سال گذشته 2- سوابق حسن انجام کار 3- ارزیابی توان مالی و اعتباری 4- ارزیابی توان فنی و برنامه ریزی تأمین کنندگان 5- ارزیابی توان تجهیزاتی تأمین کننده 6- ارزیابی کفایت کارکنان کلیدی تأمین کننده و همچنین درج شماره تماس(تلفن همراه) را تا روز چهارشنبه مورخ 1402/04/21 در تهران به نشانی شهرک قدس بلوار فرحزادی بلوار ایوانک- خیابان فلامک(شجریان) شمالی جنب بانک تجارت پلاک 5 طبقه چهارم- واحد حراست تحویل نمایند.

پس از بررسی و ارزیابی لازم از نظر توانایی، از تأمین کنندگان واجد شرایط و تأیید صلاحیت شده که حداقل امتیاز مرحله ارزیابی کیفی را به دست آورند جهت دریافت اسناد مناقصه کتباً دعوت به عمل خواهد آمد.

تذکر1: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر2: شرکت پتروشیمی جم پیلن در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

 

30000

                    

                                                      روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی جم پیلن (سهامی عام)

 

300;


تاریخ بروزرسانی : ۷ تیر ۱۴۰۲ ۱۰:۰۳

« آگهی فراخوان شناسایی تأمین کننده الکتروموتور KW 200 برند ASIROBICON به شماره 11-1402»

شرکت پتروشیمی جم پیلن (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به شناسایی تأمین کنندگان الکتروموتور KW 200 برند ASIROBICON

به شرح جدول زیر اقدام نماید. لذا ازکلیه اشخاص واجد شرایط دعوت می شود نامه اعلام آمادگی خود به همراه مدارک خواسته شده شامل 1- سوابق قراردادهای اجرایی مرتبط با موضوع فراخوان در ده سال گذشته 2- سوابق حسن انجام کار 3- ارزیابی توان مالی و اعتباری 4- ارزیابی توان فنی و برنامه ریزی تأمین کنندگان 5- ارزیابی توان تجهیزاتی تأمین کننده 6- ارزیابی کفایت کارکنان کلیدی تأمین کننده و همچنین درج شماره تماس(تلفن