مناقصه و مزایده

«آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 32-1401»

 

شرکت پلی پروپیلن جم (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به طراحی،خرید، نصب، و راه اندازی سیستم سرمایش انبار مواد شیمیایی کارخانه خود مطابق با مشخصات و بر اساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با تایید فنی اقدام نماید.

موضوع مناقصه : عبارت از طراحی، خرید، نصب و راه اندازی سیستم سرمایش مناسب(تا 24 درجه سانتیگراد) برای انبار مواد شیمیایی(سوله به ابعاد طول 65 متر و عرض 24 متر و ارتفاع 8 متر) شرکت پلی پروپیلن جم.

ب: دریافت اسناد:

متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی در روزنامه با در دست داشتن معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر (معرفی نامه معتبر برای نمایندگان حقوقی)  و فیش واریزی  به مبلغ 1/000/000 ریال به حساب شماره 2663130121 بانک تجارت شعبه پتروشیمی جم به نام شرکت پلی پروپیلن جم، جهت خرید اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز دوشنبه مورخ 03/11/1401 به نشانی : تهران- شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-خیابان شجریان شمالی-جنب بانک تجارت-پلاک 5 شرکت پلی پروپیلن جم طبقه دوم-واحد  امور حقوقی و پیمانها مراجعه نمایند.

پ: مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:

تضمین شرکت در مناقصه، مبلغ 1/500/000/000ریال به صورت ضمانت نامه بانکی از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز لازم و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ت: محل و مهلت تحویل پاکات پیشنهادی:

اسناد مناقصه بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل، امضاء و ممهور شود و حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز         دوشنبه مورخ 1401/11/10  نسبت به تحویل پاکت ها در تهران به نشانی شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، خیابان شجریان شمالی ، پلاک  5 ، شرکت پلی پروپیلن جم طبقه چهارم - واحد حراست اقدام گردد.

تذکر1: به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تذکر2: سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

تذکر3: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر4: شرکت پلی پروپیلن جم در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

                                                                                                              

                                                                 روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پلی پروپیلن جم(سهامی عام)

مناقصه و مزایده


تاریخ بروزرسانی : ۲۷ دی ۱۴۰۱ ۰۷:۵۳

«آگهی مناقصه عمومی یک  مرحله ای 34-1401»

 

شرکت پلی پروپیلن جم (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به تأمین تجهیزات آزمایشگاه برند SCION مورد نیاز کارخانه خود مطابق با مشخصات و بر اساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید.

ب: دریافت اسناد:

متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی در روزنامه با در دست داشتن معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر (معرفی نامه معتبر برای نمایندگان حقوقی) و فیش واریزی  به مبلغ 000/000/1 ریال به حساب شماره 2663130121 بانک تجارت شعبه پتروشیمی جم به نام شرکت پلی پروپیلن جم، جهت خرید اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز شنبه مورخ 17/10/1401 به نشانی : تهران- شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-خیابان شجریان شمالی-جنب بانک تجارت-پلاک 5 شرکت پلی پروپیلن جم طبقه دوم-واحد  امور حقوقی و پیمانها مراجعه نمایند.

پ: مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:

تضمین شرکت در مناقصه، مبلغ 000/000/560/10 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز لازم و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ت: محل و مهلت تحویل پاکات پیشنهادی:

اسناد مناقصه بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل، امضاء و ممهور شود و حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 15) روز         شنبه مورخ 24/10/1401  نسبت به تحویل پاکت ها در تهران به نشانی شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، خیابان شجریان شمالی ، پلاک  5 ، شرکت پلی پروپیلن جم طبقه چهارم - واحد حراست اقدام گردد.

تذکر1: به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تذکر2: سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

تذکر3: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر4: شرکت پلی پروپیلن جم در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

                                                                                                              

                                                                 روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پلی پروپیلن جم(سهامی عام)

 

آگهی 10.10

«آگهی مزایده عمومی فروش ضایعات غیرپلیمری به شماره 30-1401»

شرکت پلی پروپیلن جم (سهامی عام) در نظر دارد از طریق مزایده عمومی نسبت به فروش ضایعات غیرپلیمری کارخانه شرکت خود واقع در شهرستان عسلویه، مجتمع پتروشیمی جم (الفین دهم) به شرح مندرج در بخش (الف) براساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد مزایده اقدام نماید.

الف- اقلام قابل فروش:

1- ضایعات پلاستیکی  به مقدار تقریبی یکساله 45 تن

2- ضایعات چوب به مقدار تقریبی یکساله 60 تن

3- ضایعات دور ریز غیر پلیمری به مقدار تقریبی یکساله 40 تن

4- ضایعات فلزی به مقدار تقریبی یکساله 30 تن

5- ضایعات لفاف و کارتن به مقدار تقریبی یکساله 25 تن

 ب - دریافت اسناد:  

متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی در روزنامه با در دست داشتن معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر (معرفی نامه معتبر برای نمایندگان حقوقی) و فیش واریزی  به مبلغ 000/000/1 ریال به حساب شماره 2663130121 بانک تجارت شعبه پتروشیمی جم به نام شرکت پلی پروپیلن جم، جهت خرید اسناد مزایده تا پایان ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 09/09/1401 در عسلویه به نشانی مجتمع پتروشیمی جم- شرکت پلی پروپیلن جم واحد امور حقوقی و پیمانها مراجعه نمایند.

پ- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده:  

تضمین شرکت در مزایده، مبلغ 000/000/600 ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی و یا چک تضمین شده بانکی در وجه شرکت پلی پروپیلن جم و یا فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 218270522 بانک تجارت شعبه فلامک شمالی در پاکت الف قرار داده شود.

ت-تحویل پاکات:  

اسناد مزایده پس از تکمیل و امضاء توسط اشخاص مجاز می بایست حداکثر تا پایان ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 21/09/1401 در عسلویه به نشانی مجتمع پتروشیمی جم(الفین دهم)، سردرب جنوبی، امور مراجعین(حراست) تحویل گردد.

 ث - شرایط مزایده:

1)خرید اسناد مزایده با واریز مبلغ یک میلیون ریال معادل صد هزار تومان به حساب شماره 2663130121 بانک تجارت شعبه پتروشیمی جم به نام شرکت پلی پروپیلن جم.

2)دریافت اسناد مزایده مشروط به ثبت نام در سامانه محیط زیست می باشد و امکان استفاده یک شخص یا شرکت از مجوز شخص یا شرکت دیگر وجود ندارد.

3)کلیه اقلام مندرج در بندهای 5 گانه بخش( الف) بصورت یکجا و کلی فروخته می شوند و به هیچ وجه قابل تفکیک و تجزیه    نمی باشد.

4)هزینه انتشار آگهی و سایر هزینه های جانبی بر عهده برنده مزایده می باشد.

5)شرکت پلی پروپیلن جم در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

      روابط عمومی و اموربین الملل شرکت پلی پروپیلن جم(سهامی عام)

 

مناقصه 30

«آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 29-1401»

 

شرکت پلی پروپیلن جم (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به تأمین تجهیزات آزمایشگاه برند SCION مورد نیاز کارخانه خود مطابق با مشخصات و بر اساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید.

ب: دریافت اسناد:

متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی در روزنامه با در دست داشتن معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر (معرفی نامه معتبر برای نمایندگان حقوقی) و فیش واریزی  به مبلغ 000/000/1 ریال به حساب شماره 2663130121 بانک تجارت شعبه پتروشیمی جم به نام شرکت پلی پروپیلن جم، جهت خرید اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز دوشنبه مورخ 07/09/1401 به نشانی : تهران- شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-خیابان شجریان شمالی-جنب بانک تجارت-پلاک 5 شرکت پلی پروپیلن جم طبقه دوم-واحد  امور حقوقی و پیمانها مراجعه نمایند.

پ: مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:

تضمین شرکت در مناقصه، مبلغ 000/000/560/10 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز لازم و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ت: محل و مهلت تحویل پاکات پیشنهادی:

اسناد مناقصه بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل، امضاء و ممهور شود و حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 15) روز         چهارشنبه مورخ 23/09/1401  نسبت به تحویل پاکت ها در تهران به نشانی شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، خیابان شجریان شمالی ، پلاک  5 ، شرکت پلی پروپیلن جم طبقه چهارم - واحد حراست اقدام گردد.

تذکر1: به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تذکر2: سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

تذکر3: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر4: شرکت پلی پروپیلن جم در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

                                                                                                              

       روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پلی پروپیلن جم(سهامی عام)

فراخوان

«آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 27-1401» 

 

شرکت پلی پروپیلن جم (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به تأمین دستگاه های آزمایشگاهی برند  METTLER TOLEDO مورد نیاز کارخانه خود مطابق با مشخصات و بر اساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید.

ب: دریافت اسناد:

متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی در روزنامه با در دست داشتن معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر (معرفی نامه معتبر برای نمایندگان حقوقی) و فیش واریزی  به مبلغ 1/000/000 ریال به حساب شماره 2663130121 بانک تجارت شعبه پتروشیمی جم به نام شرکت پلی پروپیلن جم، جهت خرید اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز دوشنبه مورخ 1401/08/30 به نشانی : تهران- شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-خیابان شجریان شمالی-جنب بانک تجارت-پلاک 5 شرکت پلی پروپیلن جم طبقه دوم-واحد  امور حقوقی و پیمانها مراجعه نمایند.

پ: مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:

تضمین شرکت در مناقصه، مبلغ 2/475/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز لازم و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ت: محل و مهلت تحویل پاکات پیشنهادی:

اسناد مناقصه بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل، امضاء و ممهور شود و حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز  دوشنبه مورخ 1401/09/14  نسبت به تحویل پاکت ها در تهران به نشانی شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، خیابان شجریان شمالی ، پلاک  5 ، شرکت پلی پروپیلن جم طبقه چهارم - واحد حراست اقدام گردد.

تذکر1: به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تذکر2: سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

تذکر3: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر4: شرکت پلی پروپیلن جم در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

                                                                                                              

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پلی پروپیلن جم(سهامی عام)

مناقصه و مزایده

 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 25-1401

 
شرکت پلی پروپیلن جم (سهامی عام) در نظر دارد انجام عملیات حمل و نقل محصولات تولیدی خود را مطابق با مشخصات و بر اساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذارنماید.
موضوع مناقصه: حمل و نقل محصولات تولیدی شرکت پلی پروپیلن جم از مبدا کارخانه شرکت واقع در عسلویه ، پتروشیمی جم (الفین دهم) به مقصد انبار جدید کارفرما به نشانی عسلویه، میدان گاز روبرو فرودگاه قدیم و انبار پتروکاران به نشانی عسلویه، ابتدای جاده فرودگاه،میدان ساعت،بلوار ایران زمین،خیابان فردوسی و بالعکس،در زمان های مور نیاز کارفرما.
الف: دریافت اسناد:
متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی در روزنامه با ارائه معرفی نامه معتبر و فیش واریزی به مبلغ 1/000/000 ریال به حساب شماره 2663130121 بانک تجارت شعبه پتروشیمی جم به نام شرکت پلی پروپیلن جم ، جهت خرید اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1401/07/27  به نشانی : تهران – شهرک قدس - بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، خیابان شجریان شمالی ، جنب بانک تجارت -پلا ک 5 – شرکت پلی پروپیلن جم – طبقه دوم - واحد امور حقوقی و پیمانها یا عسلویه- مجتمع پتروشیمی جم(الفین دهم) – شرکت پلی پروپیلن جم- امور حقوقی و پیمانها مراجعه نمایند.
ب: مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:
تضمین شرکت در مناقصه، 2/000/000/000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز لازم و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
پ: محل و مهلت تحویل پاکات پیشنهادی:
اسناد مناقصه بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل، امضاء و ممهور شود و حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1401/08/11 نسبت به تحویل پاکت ها در تهران به نشانی شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، خیابان شجریان شمالی ، پلاک 5 شرکت پلی پروپیلن جم – طبقه چهارم - واحد حراست یا در عسلویه به نشانی مجتمع پتروشیمی جم (الفین دهم)، سردرب جنوبی، امور مراجعین ( حراست) اقدام گردد.
تذکر1: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده/ برندگان نهایی مناقصه خواهد بود.
تذکر2: شرکت پلی پروپیلن جم در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.
تذکر 3: صرفاً شرکت های حمل و نقل فعال در منطقه و دارای مجوز از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای که عضو انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای حمل و نقل کالای عسلویه می باشند حق شرکت در این مناقصه را دارند.


روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پلی پروپیلن جم(سهامی عام)

مزایده