گواهینامه های شرکت پتروشیمی جم‌پیلن

استاندارد مدیریت انرژی

استاندارد مدیریت محیط زیست

استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی

استاندارد مدیریت کیفیت