گواهینامه های شرکت پلی پروپیلن جم

استاندارد مدیریت انرژی

استاندارد مدیریت محیط زیست

استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی

استاندارد مدیریت کیفیت