وقوع حوادث همه ساله باعث وارد آمدن خسارت های مالی، جانی و زیست محیطی فراوان به سازمان های مختلف می شود. علاوه بر خسارت های مستقیم و مشهود حوادث که شامل مواردی نظیر خسارت های وارد شده به تجهیزات و اموال می باشد، هزینه های دیگری نظیر کاهش اعتبار سازمان به عنوان هزینه های غیر مشهود به سازمانها تحمیل می گردد، در ضمن بسیاری از حوادث مانند نقص عضو و یا از بین رفتن محیط زیست را نمی توان جبران نمود. شرکت پلی پروپیلن جم که پیش رو در پویایی و رشد و تکامل صنایع پتروشیمی می باشد در راستای تولید "پایدار و ایمن" و پیشگیری از حوادث ضمن شناسایی و ارزیابی خطرات ایمنی شغلی و فرآیندی، نسبت به کنترل این خطرات اقدام نموده و با اولویت دادن به اصول پیشگیری و بازدیدهای دوره ای باعث کاهش حوادث و افزایش ضریب ایمنی شده است و همچنان بر قله های تولید پایدار ایستاده است.

از مهمترین فعالیتهای ایمنی که از زمان تاسیس در این شرکت با هدف تولید پایدار همراه با ارتقا سطح فرهنگ ایمنی در حال اجرا و بهبود مستمر است.

 1. پیاده سازی استاندارهای سیستم مدیریت ایمنی ( ISO45001,HSE-MS)
 2. تدوین و نظارت بر مجموعه دستورالعمل های عملیاتی و تعمیراتی به منظور پیشگیری از بروز خطاهای انسانی
 3. شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک کلیه فعالیت ها و وظایف
 4. نظارت و کنترل بر تهیه و استفاده صحیح و موثر از لوازم حفاظت فردی
 5. آموزش بدو استخدام و ادواری کلیه پرسنل، متناسب با فعالیت های اجرایی آنان
 6. برگزاری تمرینات و مانورها و تهیه امکانات لازم برای آمادگی و مقابله با شرایط اضطراری
 7. نظارت بر ایمنی پیمانکاران برای اطمینان از اجرای اصول ایمنی
 8. صدور اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و پیگیری رفع عدم انطباق های ایمنی
 9. بهبود مستمر در فرآیند ثبت، تحقیق و بررسی رویدادها، به منظور کاهش و یا پیشگیری از وقوع بیماری های شغلی و آسیب ها
 10. همکاری منطقه ای و ملی در خصوص اجرای برنامه های مرتبط با بهبود وضعیت ایمنی
 11. انجام بازرسی های برنامه ریزی شده از کلیه تجهیزات و سیستم های مرتبط با ایمنی و آتش نشانی
 12. بهبود فرآیند مدیریت شرایط اضطراری، به منظور حصول اطمینان از عملکرد دقیق و مناسب افراد و تجهیزات در شرایط اضطراری و پیاده سازی الزامات مربوطه