سیستم مدیریت محیط زیست

مدیریت انرژی

-      گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکت (شامل تمهیدات انجام شده در زمینه صرفهجویی انرژی)

کاهش مصرف انرژی در حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست:

1)   اجرای پروژه زیست محیطی  LCA در حوزه مصرف انرژی، بررسی میزان اطمینان اثر و همچنین Emition های مخل محیط زیست بصورتGAT TO GAT انجام شده است.

2)   بررسی انتشارات و کاهش میزان مواجهه در حوزه مشترک محیط زیست و بهداشت طی 3 مرحله و پروژه­ای با کمک پیمانکار و با اصلاحات انجام شده توسط واحد تعمیرات شرکت انجام شده است و کاهش چشمگیری در این حوزه مشاهده می­شود.

3)   تعمیرات مصرف انرژی در تغییر فیزیکی تجهیزات روشنایی و همچنین فرهنگ زیست محیطی از طریق اعلامیه ها و کاتالوگ­های محیط زیستی مبنی به استفاده صحیح از تجهیزات روشنایی و تلفیق با اندازه گیری عوامل زیان آور شغلی و سنجش سالیانه کاهش چشمگیری در مصرف انرژی بوجود آورده است.

4)   تفکیک پسماندهای خشک و تر و تفکیک ضایعات از مبدا از طریق برنامه­ریزی و استقرار مدیریت  EMPدر کارخانه منجر به کاهش تولید پسماند خشک و بازیافت پسماند هایی از قبیل  PTشده است.

5)   در حوزه مدیریت پسماندهای صنعتی با همکاری اداره حفاظت محیط زیست استان بوشهر و استفاده از سامانه مدیریت جامع پسماند، تمامی پسماندهای خطرناک از مبدا تا مقصد بصورت کنترل شده دفع نهایی انجام می پذیرد تا ضمن برآورده شدن الزامات زیست محیطی و استانداردهای 14001 از خطاهای احتمالی و اخطارهای زیست محیطی اجتناب گردد.

6)   نصب تجهیزات پایش آنلاین بروری منابع انتشار بروی سیلوی 9001 انجام شده است و همچنین با توجه به الزامات محیط زیست در حال پیگیری و توسعه برای سایر سیلوها در حال انجام است.

 

ردیف

عنوان

واحد

شرح

1

مقدار هیدروکربن تخلیه شده به محیط

کیلوگرم

ترکیبات موجود بیشتر هیدروکربن بوده و پس از جمع آوری در حوضچه و اندازه گیری میزان COD به خارج از مجتمع جهت بازیافت ارسال می­گردد.

2

مقدار بار آلی تخلیه شده به محیط

کیلوگرم

ترکیبات موجود بیشتر هیدروکربن بوده و پس از جمع آوری در حوضچه و اندازه گیری میزان COD به خارج از مجتمع جهت بازیافت ارسال می­گردد.

3

مقدار بار آلودگی تخلیه شده به محیط

کیلوگرم

بر اساس اندازه گیری های انجام شده جهت میزان COD پایین تر از مقدار استاندارد می­باشد.

4

مقدار پسماندهای خطرناک تولید شده

کیلوگرم

95،500 کیلوگرم که با همکاری محیط زیست استان بوشهر و سامانه مدیریت جامع پسماند از مبدا تا مقصد بصورت کنترل شده دفع نهایی انجام می­پذیرد.

5

مقدار پسماندهای غیرخطرناک تولید شده

کیلوگرم

94،400

6

مقدار فلرینگ

کیلوگرم

0

7

مقدار انتشار اکسیدهای گوگرد

کیلوگرم

ترکیبات گوگرد دار در کارخانه تولید نمی­شود.

8

میزان فضای سبز

درصد-مترمربع

10 درصد،7300 مترمربع

کاهش مصرف انرژی در حوزه فعالیت­های عملیاتی شرکت

دستیابی به رکورد مصرف انرژی ویژه برابر 4/96 گیگاژول بر تن که 22/5 درصد کمتر از مقدار استاندارد می باشد.

Text Box:   6 ماهه
1402
111  

همچنین مختصری از اقدامات و پروژه­های انجام شده در راستای مدیریت انرژی و در حال انجام و امکان سنجی به شرح ذیل می­باشد:

الف: اهم طرح ها و پروژه های در دست اجرا و امکان سنجی

ردیف

عنوان پروژه

شرح مختصر پروژه

1

امکان سنجی نصب توربین فشار برگشتی

استفاده از توربین فشار برگشتی برای تولید برق از بخار فشار بالا به صورت موازی با ولو فشار شکن در مسیر بخار ورودی

2

بهبود وضعیت تله های بخار

پایش وضعیت و کنترل عملکرد تله های بخار با استفاده از تجهیز دکتر تراپ

3

بهبود زیرساخت های اندازه گیری و پایش مصارف، تصدیق و صحه گذاری پروزه های بهبود

ایجاد زیر ساخت برای قرائت مصارف برق به تفکیک در ساختمان ها  و نواحی عملیاتی به منظور مدیریت و پایش دقیق مصارف

ایجاد زیر ساخت برای قرائت مصارف هوای فشرده  به تفکیک در  نواحی عملیاتی بر حسب درجه اهمیت

ایجاد زیر ساخت برای قرائت مصارف بخار و کندانس برگشتی  به تفکیک در  نواحی عملیاتی بر حسب درجه اهمیت

ب: اهم طرح ها و پروژه های اجرا شده

ردیف

شرح مختصر پروژه

1

کنترل و مدیریت مصارف آب در تجهیزات مربوطه

2

افزایش ظرفیت مبدل های صفحه ای

3

بهبود مصارف DMW در اکستروژن

4

کنترل و مدیریت مصارف بخار در تجهیزات مربوطه

5

پایش وضعیت و بهبود عملکرد تله های بخار  (تهیه وبکارگیری تجهیز دکتر تراپ و اقدامات متأثر)

6

ایجاد پایپینگ و بهبود مسیرهای جمع آوری کندانس

7

نصب سایه بان روی HVACها

8

تعویض لامپ های فلورسنت و گازی با LED در  فضاهای اداری، انبارها و سایت و مناطق عملیاتی

9

بهبود مدار فرمان در سیستم روشنایی انبارها

10

بهبود ضریب توان (از طریق نصب بانک خازنی)

11

راه اندازی پکیج بازیافت خوراک

12

ایجاد پایپینگ و تجهیزات برگشت OFF GAS  به الفین (کاهش انتشار CO2)

13

مدیریت و  کاهش مقادیر OFF GAS در تولید گریدهای کوپلیمر ضربه پذیر

 

-      گزارش عملکرد زیست محیطی شرکت در دوره مالی مورد گزارش و پیشبینی روند آتی آن

1)   عطف به قانون هوای پاک 10 درصد فضای صنعتی شرکت به فضای سبز اختصاص داده شده است که به مساحت 7300 متر مربع توسعه داده شد.

2)   تدوین RFP پروژه مدیریت سبز و پیگیری انجام پروژه.

3)   پیگیری در خصوص عقد قرارداد مرحله دوم پروژه پایش آنلاین در راستای اجرای قوانین سازمان حفاظت محیط زیست.

4)   بازدید ادواری از بوستان در راستای نگهداری فضای سبز بوستان شرکت پتروشیمی جم پیلن واقع در عسلویه.

5)   تدوین پمفلت آموزشی مدیریت پسماند.

6)   نظارت بر حمل و بارگیری جهت خروج روغن ضایعاتی و فرآیندی.

7)   انجام طرح خود اظهاری در پایش زیست محیطی.

8)   ارائه گزارش میزان انتشار گازهای گلخانه ای سال 1401.

9)   ارزیابی با انطباق طرح خود اظهاری در پایش زیست محیطی خروجی دیزل ژنراتور و سیلوهای 9001.

10)    تکمیل چک لیست­های زیست محیطی شش ماهه اول سال  1402.

11)    پیگیری اقدامات اصلاحی صادر شده در حوزه محیط زیست.

12)    پیگیری امورمربوط به ضایعات قابل فروش در سامانه جامع محیط زیست.

13)    ارسال گزارش سالیانه شاخص های وزارت نفت.

14)    خوداظهاری در پایش زیست محیطی بصورت فصلی.

15)    نصب سیستم پایش آنلاین روی سیلوهای هموژن.

16)    نگهداری بوستان های شرکت.

17)     برگزاری مناقصه با شرکت­های دارای مجوز در سامانه جامع محیط زیست برای پسماندهای قابل فروش و پسماندهای ویژه (ضایعات هیدروکربنی فرآیندی)

18)    آغاز نصب سیستم پایش آنلاین روی خروجی سیلوهای 9001

19)    ارسال کلیه پساب­های صنعتی و بهداشتی جهت تصفیه به پتروشیمی مبین

-       مخارج صورت پذیرفته در حوزه زیست محیطی شرکت در دوره مالی مورد گزارش:

 

ردیف

شرح

مبلغ(میلیون ریال)

1

عقد قرارداد جهت نصب سیستم پایش آنلاین روی سیلوهای هموژن

11،200

2

پرداخت هزینه سیستم مدیریت محیط زیست ISO14001

800

3

پرداخت هزینه نگهداری بوستان شرکت پتروشیمی جم پیلن

492

4

پرداخت هزینه خوداظهاری در پایش زیست محیطی بصورت فصلی

180

 

گواهینامه ها :

تداوم استقرار نظام های مدیریت محیط زیست، ایمنی و بهداشت و انرژی براساس استانداردهای بین المللی  ISO14001، ISO45001 و ISO50001 .

-      پیامدهای حاصل از فعالیت شرکت (پیامدهای تخریب زیست محیطی)

ü     هیچگونه پیامد تخریب زیست محیطی ناشی از فعالیت شرکت در این دوره وجود ندارد .

 

-      آثار مالیاتی شامل جریمه، معافیت، تشویق و ...

ü     معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات­های مستقیم شرکت طبق پروانه بهره برداری (برای محصولات تولیدی به شماره 119/16351 مورخ 28/09/1387) با توجه به تاریخ پروانه های بهره برداری صادره از وزارت صنایع و معادن بدواً تا 28/09/1397 و متعاقب آن طبق بند ب ماده 159 قانون برنامه پنج ساله پنجم و با رأی هیأت دیوان عدالت اداری به تاریخ 28/02/1400 و پیرو بخشنامه 50/1400/210 مورخ 31/06/1400 سازمان امور مالیاتی، معافیت مالیاتی شرکت تا 28/09/1407 به قوت خود باقی است.