Jampilen HP510L

اطلاعات محصول و مشخصات فنی
توضیحات

″Jampilen HP510L″ یک هموپلیمر پلی پروپیلن با خصوصیات جریان مناسب است و به خصوص برای اکستروژن رشته فیلم ها، تک رشته ها، فیلم تخت و ورق ها مناسب می باشد.

″Jampilen HP510L″ فرایندپذیری عالی و خصوصیات مکانیکی خوبی دارد و رشته فیلم های تولید شده با آن برای طناب ها و ریسمان های بسته بندی استفاده می شود. همچنین این گرید

برای تولید تک رشته های مورد استفاده در مسواک ها، برس ها، جاروها و کاربردهای تخصصی بسیار مناسب است.

روش (های) فرآیندی
صنعت نساجی
خصوصیات ویژه
هموپلیمر, خواص مکانیکی خوب, فرآیندپذیری مناسب
کاربردها
طناب ها و ریسمان های بسته بندی، ورق برای شکل دهی حرارتی، ورق نازک برای پوشه های لوازم التحریر، نی نوشیدنی، مسواک، جارو و برس، گونی ها
نوع پلیمر
هموپلیمر
نام گرید
HP510L
بسته بندی
بسته های 6.0 کیلوگرمی
خواص
HDT (0.46 MPa)
مقدار
84
واحد
°C
روش سنجش
ASTM D648
خواص
فرسودگی حرارتی تسریع شده (150 درجه سانتیگراد)
مقدار
360
واحد
hours
روش سنجش
ASTM D3012
خواص
سرعت جریان مذاب ( 230 درجه سانتیگراد، 2.16 کیلوگرم )
مقدار
6
واحد
gr/10min
روش سنجش
ASTM D1238
خواص
چگالی
مقدار
0.9
واحد
g/cm³
روش سنجش
ASTM D1505
خواص
مدول خمشی
مقدار
1400
واحد
MPa
روش سنجش
ASTM D790
خواص
مقاومت کششی در نقطه تسلیم
مقدار
32
واحد
MPa
روش سنجش
ASTM D638
خواص
تغییر طول کششی در نقطه تسلیم
مقدار
9
واحد
%
روش سنجش
ASTM D638
خواص
مقاومت ضربه ایزود قطعه ناچ دار (23 درجه سانتیگراد)
مقدار
40
واحد
J/m
روش سنجش
ASTM D256
خواص
دمای نرمی وایکت (10N)
مقدار
152
واحد
°C
روش سنجش
ASTM D1525